دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی(M
A)

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

استاد راهنما:

دکتر حسین پورسلطانی زرندی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه: 2

1-2) بیان مسئله: 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 8

1-4) اهداف تحقیق: 10

1-5) فرضیات تحقیق: 11

1-6) قلمرو تحقیق: 12

1-7) محدودیت های غیر قابل کنترل : 12

1-8) پیش فرض های تحقیق: 12

1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: 16

2-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی

20

2-3)  پیامد های حمایت سازمانی

26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی

30

2-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی

31

2-6) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه
32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی

35

2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی

37

2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی

41

2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی

42

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی

51

2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

65

2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی

68

2-10-1) بازاریابی رابطهمدار
68

2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی

69

2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی

70

2-10-4) نظریه تبادل رهبر – عضو
71

2-10-5) تئوری X,Y : 73

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: 74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB)
75

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: 76

2-14) پیشینه تحقیق

77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: 92

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

2-17) نتیجه گیری: 96

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) روش شناسی تحقیق

103

3-2) روش های گردآوری داده ها: 104

3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق: 106

3-4)  روش های آماری  تجزیه و تحلیل داده ها: 108

3-5) روش اجرای تحقیق: 108

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) توصیف آماری داده ها: 109

4-1-2) متغیر جنسیت: 110

4-1-3) متغیر وضعیت تاهل: 111

4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی: 112

4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی: 113

4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت: 113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها: 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) خلاصه ای از  پژوهش: 127

5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: 128

5-3) بحث و نتیجه گیری کلی: 137

5-4) پیشنهادهای تحقیق: 138

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز

5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 138

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 140

منابع و مآخذ: 141

منابع فارسی: 141

منابع لاتین: 141

ضمائم و پیوست ها: 151

Abstract 155

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

47

جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی

105

جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک): 107

جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی تحقیق

107

جدول 4-1- توزیع فراوانی سن: 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت

110

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل

111

جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی

112

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی

113

جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت

113

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی

116

جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی

116

جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون
117

جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده 117

جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی

118

جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی

118

جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت

119

جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت

119

جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس

120

جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز
120

جدول 4-21- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت………………
……………………………………………………………………………………
.121

جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی

121

جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس

121

جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز
122

جدول 4-25- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی…

…122

جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی

123

جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس

123

جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز: 123

جدول 4-29- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی………………………………………………………
…………………………………………………
.124

جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی

124

جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس

125

جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز
125

جدول 4-33- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل

.126

جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی

126

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده 5

شکل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران

شکل 2-2- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران)

.86

شکل 2-3- مدل مفهومی تحقیق ریفای

.86

شکل 2-4- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)

.87

شکل 2-5- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد

.93
فهرست نمودار ها

نمودار 4-1- توزیع درصدی جنسیت

111

نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تاهل

11

چکیده:
در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند
شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد
تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد
جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100)
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد
روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد
برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا “تحلیل واریانس چند متغیره”، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید
در بررسی آزمون فرضیه ها، سطح معنی داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد
و عملیات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  انجام گردید
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد
با توجه به یافته های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند

مطلب دیگر :
فایل جدید :پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران-رشته مدیریت

1-1) مقدمه:
مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد
بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))

بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراکشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراک شده باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند

آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است
افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است
در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385))

تحقیق حاضر بر آن است تا با درک بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح شغل و  طراحی سیستمهای پاداش کارکنان آگاه سازد

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        *       asa
goharii@gmail
com