عنوان : اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

دانشگاه الزهرا(س)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

استادان راهنما:

دکتر پروانه نظرعلی

دکتر رزیتا فتحی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه
2

1-2بیان مسأله
3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

6

1-4- اهداف تحقیق

9

1-4-1 هدف کلی

9

1-4-2- اهداف اختصاصی

9

1-5- فرضیه های تحقیق

9

1-6- محدودیتهای پژوهش

10

1-6-1- محدودیت های قابل کنترل

10

1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل

10

1-7- مکان پژوهش

10

1-8- روش پژوهش

11

1-9- تعریف عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات

11

1-9-1-کمرین: 11

1-9-2 انسولین : 11

1-9-3 مقاومت به انسولین: 11

1-9-4 – اجرای ورزشی

12

فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
14

2-2-  مبانی نظری پژوهش

14

2-2-1- بافت چربی

14

2-2-1-1- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره

15

2-2-1-2- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای

15

2-2-1-3- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز

.17

2-2-2- خانواده کمرین

19

2-2-3-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین

20

2-2-4- نقش  و عملکردهورمون کمرین در بدن

25

2-2-5- نقش کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی

27

2-2-6-  کمرین و التهاب

28

2-2-7-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی

33

2-2-8- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین

35

2-2-9- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت

37

2-3- پیشینه پژوهش

48

2-3-1- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور 48

2-3-2- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور 53

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی

.57

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
59

3-2- طرح پژوهش

59

3-3- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها 59

3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها 59

3-5- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها 60

3- 6- برنامه تمرین آزمودنی ها 60

3-7- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری

63

3-8- متغیرهای پژوهش

64

3-8-1- متغیر مستقل

64

2-8-3 متغیر وابسته

.64

3-8-3- متغیر کنترل

64

3-9- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما 64

3-10- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها 65

3-11-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه
68

4-2-توصیف داده ها 68

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها 68

4-2-2- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش

69

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش

70

4-3-1- تغییرات وزن آزمودنیها 70

4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش

71

4-3-2-1- فرضیه اول

71

4-3-2-2- فرضیه دوم
73

4-3-2-3- فرضیه سوم
74

4-3-2-4-فرضیه چهارم
76

4-3-2-5- فرضیه پنجم

78

4-4- جمع بندی

.80

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه
82

5 -2- خلاصه تحقیق

82

5-3- بحث و تفسیر نتایج

83

5-3-1- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی

83

5-3-2-  تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین

86

5-3-3- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین

89

5-4- نتیجه گیری

92

5-5-  پیشنهادات

93

منابع

.94

پیوست

.117

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل پروکمرین به فرم کمرین

.22

جدول 2-2: منابع ایزوفرم های کمرین

.23

جدول 3-6-1- برنامه تمرینی آزمودنی ها ونحوه اضافه باردر جلسات تمرینی

.62

جدول 4-1 – وزن نمونه های مورد پژوهش

.68

جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش

.69

جدول 4-3. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور کمرین در سه گروه

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد:بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران

.72

جدول 4-4.  نتایج حاصل ازروش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتورHDL در

سه گروه

.73

جدول 4-5. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور LDL در

سه گروه

.75

جدول 4-6. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور انسولین در

سه گروه

.77

جدول 4-7. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاکتور گلوکز در

سه گروه

.78

فهرست شکل ها

شکل 2-1 نقش کمرین و CMKLR1 در بیولوژی بافت چربی

.28

نمودار4-1- تغییرات وزنی آزمودنی ها

71

نمودار4-2- میزان کمرین پلاسمایی بر حسب نانوگرم بر دسی لیتر در سه گروه

.72

نمودار4-3- میزان HDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه

.74

نمودار4-4- میزان LDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه

.76

نمودار4-5- میزان انسولین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه

.78 نمودار4-6- میزان گلوکز بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه

.79

چکیده:

مقدمه: کمرین یک ازآدیپوکاین های تازه کشف شده می باشد که ممکن است در توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شرکت داشته باشد
تحقیق حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را موردارزیابی قرار داد

مواد و روش ها: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن 23±161 گرم وسن 4- 5 هفته) بعد از یک هفته تطابق با محیط آزمایشگاهی به 3 گروه 8 تایی (کنترل سالم- کنترل مقاوم به انسولین –تمرین کرده مقاوم به انسولین ) تقسیم شدند
حیوانات در گروه تمرین مقاوم به انسولین یک برنامه تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم را(3 روز در هفته برای 8 هفته)، انجام دادند
  بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی غلظت پلاسمایی سطوح کمرین،گلوکز، انسولین، نیم رخ لیپیدی آزمودنی ها، اندازه گیری شد

یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین مقاومتی منجر به کاهش معناداری در سطوح کمرین (01/0=p)، گلوکز(001/0=p)، انسولین (001/0=p) و سطوح LDLپلاسما (007/0=p) و افزایش معناداری در سطوح HDLپلاسما (03/0=p)در گروه مقاوم به انسولین شد

نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرین مقاومتی با شدت های بالا، می تواند به عنوان رویکردی پیشگیرانه در بهبود مقاومت به انسولین مورد توجه قرار بگیرد

مطلب دیگر :
پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

مقدّمه
در سال 1994 مطالعه در خصوص عملکرد ترشحی بافت چربی[1] مورد توجّه محققان قرار گرفت و به همین دلیل حوزه جدیدی از مطالعات به­نام آدیپوبیولوژی مطرح شد که به بررسی بیولوژی سلولی و مولکولی بافت چربی سالم و معیوب و اختلالات وابسته به آن می ­پردازد(Maenhaut etal, 2011)
به تازگی پیشرفت در بیولوژی بافت چربی نشان می­­دهد که بافت چربی فقط سلول­های ذخیره انرژی نیستند، بلکه انواعی از پروتئین ها با نام آدیپوکین[2]، سایتوکین[3]، عامل رشدی و مواد فعّال کننده زیستی از این بافت ترشح می­شوند(cho etal, 2010)
پروتئین­های ویژه­ای از جمله آدیپونکتین[4]، لپتین[5]، رزیستین[6]، فاکتور نکروز­دهنده تومور آلفا[7] ، آنژیوتانسینوژن[8]، ویسفاتین[9]، آدیپسین[10]، کمپلمان C3 و B[11]، پروتئین متصل به رتینول[12]، اینترلوکین­های1، 6، 8 و 18، لیپوکالین-2[13]، آپلین[14] و کمرین[15] از بافت چربی ترشح می­شوند(Goralski etal, 2007)
آدیپوکین­ها اثرات بیولوژیکی بر ارگان­های مختلف مانند مغز، سلول­های ایمنی، استخوان، عضلات اسکلتی، سیستم تناسلی، کبد، قلب و عروق خونی  دارند
تجزیه و تحلیل آدیپوکین­ها می ­تواند به درک بیشتر پاتوژنز مقاومت به انسولین و عوارض قلبی عروقی کمک کند
آدیپوکین­ها، عملکرد اوتوکرین[16]، پاراکرین[17] و درون­ریز متنوعی دارند و در پاتوژنز سندرم متابولیک و بیماری­های قلبی عروقی مؤثرند(Rhee etal, 2011)

اخیراًکمرین به­صورت آدیپوکینی معرفی گردیده­است که بیشتراز بافت چربی احشایی و کبد ترشح می­ شود و اثرات موضعی بر آدیپوژنز[18] و­احتمالاً اثرات عمیقی بر متابولیسم و التهاب دارد(Goralski etal, 2007)
کمرین یک پروتئین جذب کننده شیمیایی[19] است که فعّالیّت سلولهای دندریت [20] و ماکروفاژها را به واسطه گیرنده زوج جی(G) پروتئین[21] CMKL1 و GPR1[22] و کمرین 23 [23]تعدیل می­ کند(Chakaroun etal, 2011)
علاوه بر این کمرین در طول تمایز آدیپوسیت­ها ایجاد می­­شود و تحریک انسولین، جذب گلوکز در آدیپوسیت­ها را افزایش می­دهدYamawaki etal, 2011))
از آنجایی که اغلب به منظور اجرای برنامه های کسب و حفظ سلامت سیستم داخلی بدن و تناسب اندام و توانبخشی، از فعّالیّت بدنی مقاومتی نیز استفاده می­ شود و با وجود اختلافاتی که در سازگاری­های سیستم هموستاز بدن به ویژه متابولیسم بافت چرب در پاسخ به نوع تمرین (استقامتی یا مقاومتی) ایجاد می­ شود(Nicole etal,2011)، پژوهش حاضر به بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاومت به انسولینی پرداخته­است

 

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        *       asa
goharii@gmail
com