دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت بدنی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

موضوع:

بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

اساتید راهنما:

دکتر رزیتا فتحی

دکتر الهه طالبی گرکانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه و طرح پژوهش                                                                                                                                  1

1-1- مقدمه

2

1-2- بیان مسئله

3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

6

1-4- اهداف پژوهش

7

1-4-1- هدف کلی

7

1-4-2- اهداف جزیی

7

1-5- فرضیه ­های پژوهش

7

1-6- محدودیت­های پژوهش

8

1-7- تعریف واژه ­ها و اصطلاحات پژوهش

9

فصل دوم- پیشینه نظری پژوهش                                                                                                                                     10

2-1- مقدمه

11

2-2- مبانی نظری پژوهش

11

2-2-1- اضافه وزن

11

2-2-2- سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون

12

2-2-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین

15

2-2-3-1- ساختار آنزیم مبدل آنژیوتانسین

16

2-2-3-2- پلی مورفیزم آنزیم مبدل آنژیوتانسین

17

2-2-3-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد استقامتی

18

2-2-3-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد قدرتی

19

2-2-3-5- مطالعاتی که ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد جسمانی را نشان نمی دهند

20

2-2-3-6- بیان آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بافت ها

20

2-2-3-7- تنظیم آنزیم مبدل آنژیوتانسین

21

2-2-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری ها

22

2-2-4-1- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیابت

22

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری های قلبی

23

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فشار خون

24

2-3- ادبیات پیشینه

24

2-3-4-2- اثرتمرینات ورزشی بر آنزیم مبدل آنژیوتانسین

24

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی

25

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش                                                                                                                                    27

3-1- مقدمه

28

3-2- طرح پژوهش

28

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی : مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار

28

3-4- متغیرهای پژوهش

29

3-4-1- متغیر مستقل

29

3-4-2- متغیرهای وابسته

29

3-4-3- متغیرهای کنترل

29

3-5- برنامه تمرینی آزمودنی ها

29

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها

30

3-7- روش گردآوری اطلاعات

31

3-8- روش های آزمایشگاهی و اندازه گیری آنالیت ها

33

3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

34

فصل چهارم- یافته­ های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده­ ها                                                                                                  35

4-1- مقدمه

36

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

36

4-2-1- تغییرات شاخص های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی

36

4-2-2- تغییرات فشار خون آزمودنی ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی

37

4-2-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی

38

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ ها

38

4-3-1- فرضیه اول

38

4-3-2- فرضیه دوم

39

4-3-3- فرضیه سوم

39

فصل پنجم- بحث و نتیجه ­گیری                                                                                                                                     42

5-1- مقدمه

43

5-2- خلاصه پژوهش

43

5-3- بحث در خصوص نتایج پژوهش

44

5-3-1- تغییرات سطوح پلاسمایی ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین در پاسخ به تمرینات هوازی

44

5-3-2- تغییرات مقاومت انسولین در پاسخ به تمرینات هوازی

47

5-4- نتیجه گیری

50

5-5- پیشنهادات

50

پیوست 1- رضایت آگاهانه

51

پیوست 2- پرسش نامه ی پیشینه ی تندرستی

56

منابع و مآخذ

60

فهرست شکل­ها

شکل2-1- طرح کلی از سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون

14

شکل2-2- وظایف کلی ACE و ACE2.

16

شکل 2-3- طرحی کلی از ژنوتیپ ACE

1

فهرست جدول­ها

جدول 3-1- مراحل اجرای طرح پژوهش

30

جدول 4-1- تغییرات شاخص های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی

37

جدول 4-2- تغییرات فشار خون آزمودنی ها آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی

38

جدول 4-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی ها آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

38

جدول 4-5- تغییرات آنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین

39

جدول 4-6- تغییرات شاخص HOMA آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین

39

جدول 4-7- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات مقاومت انسولینی

39

جدول 4-8- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات فشار خون

40

جدول 4-9- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات آنتروپومتریکی و توان هوازی

40

چکیده

آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می باشد
اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE وجود دارد
هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود
آزمودنی های این پژوهش شامل 14 زن دارای اضافه وزن (50- 20 ساله) بود
سطوح پلاسمایی، شاخص های پیکرسنجی، اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پیش و پس از دوره ی تمرینی ارزیابی شد
برنامه ی تمرین هوازی در هفته اول با شدت 45-40 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود و به تدریج در هفته هشتم به 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره رسید
پس از 8 هفته تمرین هوازی سطوح پلاسمایی ACE به طور معناداری در آزمودنی ها افزایش یافت
تمرین هوازی همچنین منجر به کاهش معنادار درصد چربی و دور کمر و عدم تغییر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولینی، وزن، BMI، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، Vo2max و همچنین ارتباط معنادار منفی بین وزن و ACE شد
در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی منجر به افزایش سطوح پلاسمایی ACE در زنان دارای اضافه وزن، بدون تغییرات معنادار در ترکیب بدنی و فشار خون آن ها شد
مطالعات بیشتر با تعداد آزمودنی های زیادتر به منظور تائید این نتیجه ضرورت دارد

مقدمه

در سال 2000 چاقی به آن حد افزایش یافت که سازمان بهداشت جهانی (WHO) آن را به عنوان بزرگترین تهدید کننده سلامتی در دنیا معرفی کرده است[1]
اپیدمی جهانی چاقی و مشکلات سلامتی مرتبط با آن مانند دیابت و دیگر بیماری ها خواستار اقدامات موثر برای کمک به افراد چاق و دارای اضافه وزن که درصدد کاهش وزن هستند می باشد [2]
از طرفی چاقی منجر به افزایش فشار خون و خطرات قلبی – عروقی نیز می شود
در بافت چربی فعالیت زیادتری از آنژیوتانسیوژن(AGT)، رنین، آلدوسترون، آنزیم مبدل آنژیوتانسین(ACE) نشان داده شده است، علاوه بر این افزایش بیان سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون (RAAS) مخصوصا در بافت چربی جوندگان چاق توصیف شده است[3]
ACE یک متالوپپتید روی و کتالیزگر تجزیه دی پپتید یا تری پپتید از پایانه کربوکسیل الیگوپپتید است [2]
مهمترین فرآورده ACE از AGT آنژیوتانسینΙΙ (AngΙΙ) شناخته شده است که سیستم آنژیوتانسین – رنین را شکل می دهد و در افزایش فشار خون و باز جذب آب و نمک همکاری میکند[2]

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش

مطالعات نشان می دهند که بیان ACE توسط عوامل اندوژن و نیز اگزوژن از جمله فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی، استرادیول ، گلوکوکورتیکوئیدها ، هورمون های تیروئید و مصرف کم نمک تحت تاثیر قرار می گیرد
به طور متناوب، ممکن است ACE سطح پروتئین و تغییرات فعالیت آنزیماتیک را تنظیم کند بدون آن که تغییری در سطح بیان آن ایجاد شود (2)
در بعضی از مطالعات به نقش ACE به عنوان یکی از ریسک فاکتورها در بروز بیماری های عروق کرونر (CAD) توجه شده است [4]، علاوه بر این ACE به عنوان یکی از اجزای RAAS نقش مهمی در تنظیم فشار خون از طریق آبشارهای واکنش بیوشیمیایی دارد [5]، همچنین محققان بیان کردند که سطح ACE پلاسما در افراد دیابتی بالاتر است [6]
به نظر می رسد که فعالیت پایین ACE منجر به بهبود متابولیسم گلوکز می شود
وانگ و همکاران گزارش کردند که ACE رابطه مستقیمی با وزن بدن دارد[2] و کم تحرکی و عدم فعالیت ورزشی عاملی است که در فرایند افزایش فعالیت AngΙΙ نقش مهمی را ایفا می کند [7]، از طرفی مطالعات بسیار اندکی در مورد تاثیر ورزش بر سطوح ACE پلاسما وجود دارد
مطالعه حاضر نیز با توجه به اهمیت نقش فعالیت بدنی و تمرین منظم در سلامت افراد جامعه طراحی شده است تا نقش ورزش رادر سطوح پلاسمایی ACE در افراد دارای اضافه وزن بررسی کند

تعداد صفحه : 76

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        *       asa
goharii@gmail
com