اشکال مشارکت

مشارکت پایین نگر در اکثر سازمان ها نقش زیر دستان انجام دادن کاری است که توسط مدیر ساختار بندی شده است. مدیریت پایین نگر در حقیقت درگیری مدیر را در انجام کار کارکنان شرح می دهد. در این... متن کامل

Read More

رویکردهای نیاز محور

این رویکرد در حوزه مطالعات توسعه وکیفیت بسیار رایج است و با بحث از نیازهای اساسی آغاز می شود. برخلاف رویکرد ارزش های عام و سنجیده که با رزش های انتزاعی سروکار داشت، رویکرد های نیاز... متن کامل

Read More

توجه انتخابی

دیدگاه بسیار نزدیک و مرتبط با دیدگاه ظرفیت محدود، مفهومی است که در آن توجه را می توان به درونداد یا تکالیف متفاوت معطوف کرد. بسته به اینکه توجه چگونه به چیزی معطوف شده است، توجه... متن کامل

Read More