تعدیل قضایی مهریه –تعدیل قرارداد مهریه

در تعریف تعدیل قضایی قرارداد می‏توان گفت: تعدیل قضایی عبارت است از اینکه قاضی به استناد حکمی‏کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری داده و یا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شده، مفاد قرارداد منعقده بین افراد را پس از نابرابر شدن تعهدات آن ها در اثر […]

Read More

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت

شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن  پرداخته و مقررّ داشته است که: صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به  روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با  سوء نیّت به زیان مدیون، سند […]

Read More

اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها

اماده ۲۹۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به پنج قسم تقسیم کرده است که نسبت به قانون سابق تغییر داشته که این دادگاه ها عبارتند از : ۱ـ دادگاه کیفری یک ۲ـ دادگاه کیفری دو ۳ـ دادگاه انقلاب ۴ـ دادگاه اطفال و نوجوانان ۵ـ دادگاه نظامی صلاحیت دادگاه کیفری ۱ دادگاه کیفری یک […]

Read More

تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی […]

Read More

صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب

صلاحیت دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.  بنابراین با درنظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است. ۱- رسیدگی به […]

Read More

قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان – وثیقه و بازداشت موقت

  قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است . (معین ،‌ محمد۱۳۶۰ ج ۱) قرار تامین یک تصمیم قضایی است […]

Read More