رویکرد ارتباط زوج و بررسی کیفیت برنامه ارتباط زوج

رویکرد ارتباط زوج (C. C) برنامه ارتباط زوج ها بیشتر تحت تاثیر نظریه های نظام های خانواده بوده است و چندین نفر در رشد این برنامه نقش اساسی داشته اند که از جمله می توان به افراد زیر اشاره... متن کامل

Read More

علت اصلی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی چیست

سبب شناسی دانشمندان نمی توانند به طور قطعی مشخص کنند که علت اصلی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی چیست ( این وضعیت را ناشناخته می نامند ). همچنان لازم است تا علت های این امر مورد بررسی و... متن کامل

Read More