پایان نامه آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد : آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 5 دادیاران:دادیار مقام قضایی است که... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 امضاء رأی داوریپس از تنظیم رأی، داوران باید آن... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 : توجیه مدلل بودن صدور رأیمحتوای اصلی رأی... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 روش تحقیقروش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 – واژه شناسیدر ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92  موقوفاتدر اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده 588 قانون... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اوصاف بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اوصاف بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 – تعریف بارنامه دریاییاصولاً در یک داد و ستد،... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی آثار بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی آثار بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92  مقررات بروکسل (لاهه)در حمل و نقل دریایی،... متن کامل

Read More

پایان نامه رابطه بین نمادهای منزلتی سبک زندگی با نگرش شهروندان به جرم دربندر عباس

پایان نامه بررسی رابطه بین نمادهای منزلتی سبک زندگی با نگرش شهروندان به جرم دربندر عباس جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92  مفهوم جرم :گفتار اول – تعاریفاز... متن کامل

Read More

پایان نامه رابطه نمادهای اجتماعی سبک زندگی با نگرش شهروندان به جرم در بندر عباس

پایان نامه بررسی رابطه نمادهای اجتماعی سبک زندگی با نگرش شهروندان به جرم در بندر عباس جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 گفتار سوم :عوامل خطر  در بروز جرم:در دهه گذشته... متن کامل

Read More