روش های طراحی شغل

روش های طراحی شغل تخصصی کردن شغل تخصصی کردن شغل شامل به کار گیری شیوه های کار استانداردشده و داشتن کارکنانی است که کارهای تکراری انجام می دهند و وظایف به دقت تعریف و ساده شده است این... متن کامل

Read More

فرهنگ بازارگرایی

فرهنگ بازارگرایی فرهنگ بازارگرایی به فرهنگ سازمانی اشاره دارد که در آن ایجاد ارزش برتر برای مشتری و عملکرد برتر برای واحدکسب وکار در اولویت قرار دارد. اهمیت فرهنگ بازارگرایی برای... متن کامل

Read More

مفهوم خصوصی سازی

مفهوم خصوصی سازی : برای بررسی و تحقیق در باره هر موضوعی بهتر است ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریفی جامع از آن ارائه شود . لذا در این بخش تلاش می شود که قبل از پرداختن به... متن کامل

Read More