نظریه‌های شخصیت

نظریه‌های شخصیت 2-4-5-1- نظریه روانکاوی نظریه‌های روانکاوانه شخصیّت شامل نظریه‌های روانکاوی فروید، یونگ، آدلر است. فروید به عنوان پیشتاز و بنیانگزار نظریۀ روانکاوی شناخته شده است.... متن کامل

Read More

انوتع و سطوح مشارکت

سطوح مشارکت پانسفورد و کارپینتر(1988) در کتاب خود یک جدول دو بعدی را پیشنهاد کرده اند که پنج سطح عمده مشارکت را شامل می گردد: مشارکت در سطح فردی که جنبه هایی از روابط بین فرد و سازمان... متن کامل

Read More