آناتومی زانو

مفصل زانو یک مفصل سینویالی –کندیلی[1] است، که از اتصال استخوان های ران، درشت نی و کشکک تشکیل شده است (2) . سطوح مفصلی عبارتند از کوندیل های خارجی و داخلی فمور، حفره های گلونویید داخلی و خارجی درشت نی که در فوق کوندیل های درشت نی (تیبیا) قرار دارند. سطح مفصلی پاتلا که دارای دو دامنه خارجی و داخلی است که هر کدام از دامنه ها مربوط  به یکی از کوندیل های داخلی و خارجی ران می باشد. این سطوح توسط غضروف مفصلی پوشیده شده اند (3).

 1. Synoviali – Condyleلیگامان های زانو

  لیگامنت های زانو  ثبات دهنده های استاتیک مفصل هستند که  عبارتند از: کپسول لیفی، لیگامان پاتلا، لیگامانهای پوپلیتئال مایل و قوسی، لیگامان جانبی خارجی ، لیگامان های صلیبی و لیگامان عرضی (4).کپسول لیفی مفصل زانو تا اندازه ای پیچیده است چون در بعضی قسمت ها وجود نداشته و در سایر قسمت ها با توسعه  های رشته ای تاندون هایی که مفصل را احاطه می کنند جایگزین شده است. لیگامان پاتلا از بالا به قسمت پایینی سطح خلفی پاتلا و از پایین به توبروزیتی

  تیبیا متصل می شود. لیگامان پوپلیتئال مایل نوار صاف از جنس رشته ای است که به طرف بالا و خارج از محل ورود عضله نیم غشایی در قسمت داخلی تیبیا راه یافته و به کندیل خارجی ران متصل می شود. این لیگامان با قسمت خلفی کپسول لیفی مخلوط می شود. لیگامان پوپلیتئال قوسی لیگامان X شکلی است که از پایین به سر فیبولا و از بالا به کندیل خارجی فمور و قسمت خلفی ناحیه بین کندیلی تیبیا متصل می شود. لیگامان داخلی نزدیکتر به قسمت پشت مفصل  زانو دورتر از جلوی آن قرار می گیرد. این لیگامان نوار صاف پهنی است که از بالا به اپی کندیل داخلی استخوان فمور و از پایین به کندیل داخلی و سطح داخل تنه تیبیا متصل می شود. لیگامان جانبی خارجی طناب محکمی است که از بالا به اپی کندیل خارجی استخوان فمور و از پایین به سر استخوان فیبولا متصل می شود. لیگامان های صلیبی دو لیگامان محکم می باشند که در داخل مفصل زانو قرار میگیرد (4).(تصویر شماره 1-2).

  لیگامان صلیبی قدامی از قسمت ناحیه بین کندیلی استخوان تیبیا توسعه یافته و به طرف بالا ، عقب و خارج راه می یابد تا به سطح داخلی کندیل خارجی استخوان فمور متصل شود. لیگامان متقاطع خلفی از قسمت خلفی ناحیه بین کندیلی استخوان تیبیا توسعه یافته و به طرف بالا ، عقب و داخل راه یابد تا به سطح خارجی کندیل داخلی فمور متصل شود. لیگامان های متقاطع مانند اجزای حرفY یکدیگر را قطع کرده و نام این لیگامان نیز مربوط به همین موضوع می باشد (4).

  عضلات مفصل زانو

  دو گروه عمده عضلانی که در مهمترین حرکت زانو، یعنی خم شدن و باز شدن نقش اصلی را بعهده دارند، عضلات چهارسررانی و عضلات همسترینگ هستند .عضلات  چهار سر رانی شامل چهار عضله راست رانی[1]، پهن خارجی[2]، پهن میانی[3] و پهن داخلی[4]می باشند . این عضلات در جلوی ران قرار دارند و زانو را از حالت خمیده به وضعیت راست بر می گردانند. عضلات همسترینگ شامل عضلات دوسر رانی[5]، نیم وتری[6]و نیم غشائی[7] است. این عضلات در پشت ران قرار دارند و از آنها به عنوان فلکسورزانو یاد می شود، که وظیفه آنها تا کردن زانو است. عضله رکبی نیز که به استخوان های ران ودرشت نی می چسبد، تنها در عمل خم شدن زانو مشارکت دارد ( 3،5).[1]. Rectus Femoris

  1. Vastus Lateralis

  [3]. Vastus Intermedius

  [4]. Vastus Mediulis

  [5]. Biceps Femoris

  [6]. Semitendinosus

  [7]. Semimembranosus