تیر ۱۶, ۱۳۹۹

اختلالات شخصیت-دانلود کامل پایان نامه

است(پامپیلی3 و همکاران، 2004). نتایج پژوهش حسینائی و همکاران(1385) حاکی از آن است که عوامل روان‌شناختی نقش مهمی در اقدام به خودکشی دارند و از طریق بررسی وضعیت روان‌شناختی افراد می توان، افراد در معرض خطر را تشخیص داد و اقدامات لازم را در خصوص پیشگیری از خودکشی به عمل آورد.

فتحی‌آشتیانی و اسلامی(1380) 3/42 درصد خودکشی‌ها را دارای اختلال شخصیت و 9/27 درصد را دارای اختلال افسردگی معرفی کرده‌اند. بر اساس معیار تشخیصیDSM-IV، اختلال افسردگی عمده را با 8/63 درصد، بیشترین گروه در بیماران تحت مطالعه تشکیل داده است و پژوهش حسینائی و همکاران(1385) نیز نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در نشانه‌های این اختلالات بالاتر از دانشجویان عادی است. اسکیزوفرنیا با 3/16٪، اختلال شخصیت مرزی با 10٪ در رده‌های بعدی و کمترین موارد به اختلال دوقطبی با 3/6٪ و اختلال انطباقی با 3٪ اختصاص داشته است(اشکانی و همکاران،1381) و چمن(1375) در پژوهش خود بیان می‌کند که 3/58 درصد افراد
________________________________
1-Oldham
2-Lena Nabuco
3-Pompili
کننده به خودکشی از اختلالات خلقی رنج می‌بردند که 9/66 درصد از آن ها مبتلا به افسردگی و 1/33 درصد، نیز مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی بودند(حسینائی و همکاران، 1385).
هم چنین در اکثریت تحقیقاتی که در مورد پدپده خودکشی انجام شده است، تشخیص‌های روان‌پزشکی در بیمارانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، اغلب شامل اختلالات افسردگی، شخصیتی و اختلالات وابسته به آن بوده‌اند(فتحی‌آشتیانی و اسلامی،1380) و اقدام کنندگان به خودکشی با اختلالات شخصیت، بیشترین سطوح تکرار رفتار را داشته‌اند(پامپیلی1 و همکاران، 2004). در این ارتباط، نتایج پژوهش حسینائی و همکاران(1385-ب) نشان دهنده این نکته است که دانشجویان اقدام کننده به خودکشی در بعضی از اختلالات شخصیت نمره بالایی دارند و می‌توان با بررسی اختلالات شخصیت آن‌ها، افراد در معرض خطر را تشخیص داد.
بنابراین، به نظر می‌رسد همبودی و همراهی اختلالات شخصیت با دیگر اختلالات روان‌پزشکی، در خودکشی‌گرایی مشارکت داشته و ممکن است به شکل محسوسی خطر خودکشی را افزایش دهد(پامپیلی و همکاران، 2004). همبودی با افسردگی اساسی هم به طور گسترده‌ای در اختلال شخصیت مرزی شایع بوده، اما اثر این همبودی بر رفتار خودکشی ناآشکار است(پامپیلی و همکاران، 2004). برخی تحقیقات هم بیانگر این نکته است که وجود همبودی اختلال پانیک در افراد با اختلال دوقطبی ممکن است خطر خودکشی را افزایش دهد و در مقالاتی که در این زمینه بررسی شده، در حالی که نتایج، متعارض و ناهمخوان بودند، اما اکثریت مقالات از افزایش خطر حمایت کرده‌اند.
به گفته لینهان2 (2000) مطالعاتی که ارتباط بین اختلالات شخصیت با اقدام به خودکشی را می‌آزمایند، نسبتا جدید و به لحاظ تعداد کم هستند، هر چند پژوهش‌های انجام شده، همراهی و همبستگی بالایی را بین اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی را نشان داده‌اند(حسینائی و همکاران، 1385).
اگرچه آرنز3 و هوگ4(1996) دریافتند که میزان خودکشی‌گرایی در بین افراد واجد اختلال خلقی و اختلال شخصیت تفاوتی ندارد ، اما حسینائی و همکاران (1385) بیان می‌کنند که وجود افسردگی و
__________________________________
1-Pompili

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-Linnehan
3-Arens
4-Haug
سوء مصرف مواد در کنار اختلال شخصیت مرزی، عامل زمینه‌سازی در اقدام به خودکشی در دانشجویان به شمار می‌رود.
لنانابوکو1 (2009) نیز در پژوهش خود نشان داد که اختلال دوقطبی، با خطر بالای اقدام به خودکشی و خودکشی کامل در طول زندگی مرتبط است(لنانابوکو ،2009). با وجود این که بر پایه یافته‌های بعضی پژوهش‌ها، از نظر بیماری زمینه‌ای، افسردگی بیشترین بیماری را شامل می‌شود(ثقه‌الاسلام و رضایی، 1384) و بسیاری از تحقیقات از وجود اختلالات شخصیت به ویژه اختلال شخصیت مرزی و ضداجتماعی(لنانابوکو ، 2009؛ حسینائی و همکاران، 1385؛ پامپیلی2 و همکاران، 2004؛ اولدهام3، 2006) در اقدام به خودکشی حمایت می‌کنند، هدف پژوهش حاضر این است که بتواند مشخص کند، آیا اختلالات شخصیت در کنار اختلالات خلقی می‌تواند در اقدام به خودکشی نقش داشته باشد؟ یا به عبارتی دیگر، همبودی این دو متغیر، در اقدام‌کنندگان به خودکشی تفاوتی به وجود می‌آورد؟ به ویژه این که مروری بر یافته‌های پژوهشی در ایران نشان می‌دهد پژوهش‌هایی که پدیده اقدام به خودکشی را در تعامل با ابعاد گوناگون آن مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهند، نادرند(اشکانی و همکاران، 1381) و لازم است که در این زمینه‌ها نیز بررسی‌هایی صورت گیرد. امید است نتایج پژوهش حاضر بتواند در این زمینه بر دامنه علمی موضوع افزوده و از لحاظ کاربردی، حامی برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی باشد.
اهداف پژوهش
با توجه به این که پژوهش‌ها و مطالعات زیادی درباره خودکشی و مسایل و موضوعات مرتبط با آن انجام شده است، اما به توجه به اثر متقابل عوامل ترکیبی در این پدیده اهداف این پژوهش به صورت زیر بیان می‌گردد. این پژوهش ضمن توجه به این امر که بتواند به مبانی نظری عمیق‌تر در زمینه خودکشی و افزایش قدرت پیش‌بینی بیشتر با شناسایی اختلالات خلقی واختلالات شخصیتی دست یابد و نقش اختلالات خلقی و شخصیتی در پیش‌بینی خودکشی و اقدام به خودکشی را شناسایی کند، به افزایش قدرت پیشگیری در صورت وجود و شناسایی اختلالات خلقی و شخصیت توجه کرده و سعی دارد با دست‌یابی به نتایج مطالعه و تحقیق، زمینه‌ای فراهم آورد تا این اهداف کاربردی در بستر جامعه و محیط‌های دخیل در این زمینه محقق گردد؛
_____________________________________
1-Lena Nabuco
2-Pompili
3-Oldham
کاهش فراوانی اقدام به خودکشی با شناسایی اختلالات خلقیت و شخصیت در افراد
کاهش احتمال اقدام به خودکشی با رفع و درمان یکی از اختلالات همایند در فرد
فرضیه های پژوهش
با توجه به ادبیات تحقیق و یافته‌هایی که دیگر محققان در زمینه مباحث مربوط به خودکشی، علل و سبب‌شناسی آن فراهم آورده‌اند، تلاش می‌شود تا در جریان پژوهش و بررسی به سوالات زیر پاسخ داده شود تا زمینه‌ای برای اقدامات علمی و عملی بعدی باشد؛
١ – آیا اختلالات خلقی و اختلالات شخصیت اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کنند؟
٢- آیا اختلال خلقی تک‌قطبی اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
٣ – آیا اختلال خلقی دوقطبی اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
4- آیا اختلالات شخصیت اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند؟
در گام بعدی و با توجه به پیشینه مطالعاتی موجود، سعی شده است تا به آزمون فرضیه‌های زیر در این پژوهش پرداخته شود؛
١- اختلالات خلقی و اختلالات شخصیت اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
٢- اختلالات خلقی تک‌قطبی اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
٣- اختلالات خلقی دو‌قطبی اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
۴- اختلالات شخصیت اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
متغیرهای پژوهش
معرفی متغیرها: با توجه به این‌که پژوهش به بررسی رابطه متغیرها می‌پردازد و نوعی مطالعه، همبستگی است، اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی، متغیر پیش‌بین و اقدام به خودکشی، متغیر ملاک این مطالعه محسوب می‌شوند که می‌توان با بررسی میزان وجود اختلالات شخصیت و خلقی در افراد، احتمال بروز اقدام به خودکشی را مطالعه نمود.

تعریف مفهومی و عملیاتی
برای درک بهتر و یکسان مفهوم متغیرها و ایجاد ارتباط در نتایج بین افراد، از دو نوع تعریف مفهومی و عملیاتی بهره گرفته می‌شود؛ هر گاه در تعریف یک مفهوم یا سازه، از سایر مفاهیم و سازه‌ها استفاده شود، آن را تعریف مفهومی می‌گویند(ساده، 1375)، که به عبارتی، همان شرح‌هایی هستند که معمولاً در فرهنگ واژه‌ها آورده می‌شوند(لاری،2002).
تعریف عملیاتی، یک مفهوم و یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می‌شوند، تعریف می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد که مورد اندازه‌گیری قرار گیرند(لاری،2002). این تعریف محقق را وادار می‌کند تا مفاهیم انتزاعی را به شکل مشخص بیان کند و مجموعه روش‌های توصیف کننده فعالیت‌هایی است که انجام آن‌ها به گونه تجربی وجود دارد. چنین تعاریفی، مفاهیم را لمس‌پذیر کرده و روش‌های اندازه‌گیری را که ملاک‌هایی برای کاربرد تجربی مفاهیم به دست می‌دهد، طرح و خلاصه می‌کند(هومن، 1373).
اختلالات خلقی
تعریف مفهومی: اختلالات خلقی به گروهی از اختلالات روانی اطلاق می‌گردد که یکی از خصوصیات اساسی آن‌ها، غیرعادی بودن خلق است و به طور دقیق‌تر، با اختلال در خلق، رفتار و عاطفه مشخص شده، شامل افسردگی و مانیا می‌شوند که ممکن است خفیف، کوتاه‌مدت یا شدید باشد(کوشان و واقعی 1388). شایع‌ترین دوره خلقی که فرد آشکار می‌سازد، دوره افسردگی اساسی است(باچر1 ، 1389).
تعریف عملیاتی: در صورتی فرد دارای اختلال تشخیص داده می‌شود که به هفت مورد یا بیشتر از پرسش‌های قسمت اول پاسخ بلی بدهد، به پرسش شماره 2 پاسخ بلی بدهد و به پرسش شماره 3 پاسخ متوسط یا شدید بدهد(مسائلی و همکاران، 1391). هم چنین افرادی که نمره بالا در خرده‌مقیاس Dآزمون MMPI دارند، نشانه دوره افسردگی است و نمره فرد در این مقیاس میزان افسردگی فرد را نشان می‌دهد.

_________________________________
1-Bacher

اختلالات شخصیت
تعریف مفهومی: اختلالات شخصیت، الگوهای غیرانطباقی عمیق و دائمی رفتار، به صورت روش‌های اختصاصی فکر کردن، احساس کردن و عکس‌العمل نشان دادن به محیط را شامل می‌گردد(کوشان و واقعی، 1388). آن‌ها اختلالات روان‌پزشکی هستند که با الگوی مزمن تجربه درونی و رفتارهایی که غیرقابل انعطاف بوده و در دامنه وسیعی از موقعیت‌ها حضور دارند، مشخص می‌شوند. این اختلالات اثر مشخصی بر ارتباطات بین‌فردی بیماران و عملکردهای شغلی و اجتماعی آن‌ها داشته و منجر به تعاملات مشکل‌زا در محیط‌های پزشکی می‌شوند. آن‌ها در ویژگی‌های کلینیکی، غیرمتجانس و ناهمگن بوده و پیچیدگی سبب‌شناسی نشانه‌هایشان، ناشی از ترکیب ویژگی‌های خلقی ارثی، محیطی و گسترش وقایع است(پامپیلی1 و همکاران، 2004).
تعریف عملیاتی: با توجه به امتیاز اکتسابی پرسشنامه ٧١ سوالی MMPI ﺑه ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻴﻮﻉ ﻋلاﻳﻢ ﺍﺧﺘلالاﺕ ﺷﺨﺼﻴﺖ بر اساس خرده مقاس های مطرح شده در آزمودنی پرداخته می‌شود و نوع اختلال فرد مشخص می‌گردد.
اقدام به خودکشی
تعریف مفهومی: منظور از اقدام به خودکشی، عملی ناقص است که به نتیجه نرسیده(آقابیگلویی و همکاران،1379)یا طوری است که آسیب، منجر به مرگ نمی‌شود (احمدی,3841) که طیفی از آسیب رساندن غیرعمدی به خود تا اقدام جدی برای مردن را در بر می‌گیرد(گانیل2، 2000). این امر، به عمل عمدی یک فرد برای خاتمه زندگی خویش نیز اطلاق می‌شود که با روش‌هایی مثل؛ مسمومیت عمدی، دار زندن، پریدن از بلندی، شلیک کردن به خود و … انجام می‌گیرد و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به افراد و وابستگان آن‌ها وارد سازد(تولایی ،قانعی و حبیبی 1385).
به طور کلی، اصطلاح اقدام به خودکشی، شماری از رفتارهای مختلف را در بر می‌گیرد که وجه مشترک همه آن‌ها، ایجاد ضربات حادی به وسیله سم و جراحت در خود است. این عمل با نتایج و پیامدهای کشنده همراه نیست و به عبارتی منجر به مرگ نمی‌شود(مهران و همکاران، 1383).
تعریف عملیاتی: بیمارانی که تحت این علت به بیمارستان مراجعه کرده و در پرونده پزشکی آن‌ها اقدام به خودکشی درج شده است.

____________________________
1-Pompili
2-Gunniel

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
در این فصل، ابتدا در بخش اول مروری بر خودکشی، تعریف خودکشی، عوامل تأثیر گذار بر آن، نظریه خودکشی خواهیم داشت. سپس به بحث درباره مبانی نظری شخصیت، نظریههای شخصیت، انواع اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی خواهیم پرداخت. در انتهای فصل نیز مهمترین مطالعاتی که تاکنون در زمینه اختلالات شخصیت و خودکشی انجام شده است، در بخش «پیشینه تحقیق» مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2 تعریف خودکشی و افکار خودکشی
واژهی خودکشی به معنای قتل نفس است. در فرهنگ معاصر خودکشی به مفهوم خاتمه دادن عمدی به زندگی به میل خود و به سمت خود تعبیر شده است و اعتقاد بر آن است که این واژه اولین بار در نیمه قرن هفدم به کار برده شده است. علم خودکشیشناسی را پرفسور آلمانی به نام بونگر1 در سال 1929 ابداع کرد. در اواخر قرن نوزدهم امیل دورکیم2، جامعه شناس فرانسوی، و فروید3 زمینه روش شناسی خودکشی را مورد بررسی جدی قرار دادند (به نقل از آذر، و شفیعی کندجانی، 1385).
خودکشی از ترکیب دو واژهی سوی4 به معنی خود و ساید5 به معنی کشتن تشکیل شده است. خودکشی عملی است که با قصد آسیب رساندن به خود توسط شخص انجام میشود که میداند چه میکند و چه پیامد احتمالی خود را میداند (فولادی، 1381).
خودکشی در لغت نامه ی دهخدا به معنای ” خود را به وسیله ای کشتن ، انتحار ، کار زیاد کردن ، کوشش بسیار ” آمده است ( لغت نامه ی دهخدا ،1347).
اشنایدین6 خودکشی را چنین تعریف می کند«عمل آگاهانه نابودسازی بدست خود که در بهترین مفهوم آن را می توان یک ناراحتی چند بعدی در انسان نیازمندی دانست که برای مسئله مشخص ، خودکشی را بهترین راه می داند».(علیرضایی،1382) برطبق نظر کی ردفیلد جیمون (خودکشی مخفیانه ترک کردن اعضاء خانواده ، دوستان و همکاران به خاطر تعامل با یک فقدان شدید یا احساس گناه است»(علیرضایی،1382).
________________________________
1-Bonger
2-Emile Dorkheim
3-Frued
4-Sui
5-Cide
6-Shnaydman

امیل دورکیم1 (1917) دراثر معروف خود به نام خودکشی آن را پدیده ای اجتماعی به شمار آورده و چنین تعریف می کند :خودکشی عبارت است از هر نوع مرگی که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردار منفی یا مثبت خود قربانی است که میبایست چنان نتیجهای به بار آورد (رفیعی ،1388).
هم چنین می توان به تعریف دشه اشاره کرد که می گوید : ” اقدامی معمولاً از روی آگاهی برای سر به نیست کردن خود به آن ترتیب که مرگ هدف یا وسیله باشد .” (ریئس دانا ،1380).
دلماس2 نیز خودکشی را عبارت می داند از ” عملی که به وسیله ی شخص برای معدوم ساختن خود انجام می دهد ، در حالی که اختیار مرگ و زندگی در حیطه قدرت اوست و از لحاظ اخلاقی موظف به انجام این عمل نمی باشد” (اسلامی نسب، 1371).
مین جر3 روانشناس، میل به مرگ را نزد فرد خودکش آرامشی میداند که در اثر تنشهای جامعه – محدودیت های اجتماعی واخلاق، که توانسته مانع از رهاشدن انرژی پرخاشگری و جنسی فرد شود و در نهایت فشار داخلی پدید می آورد – به آن دست پیدا کرده است (ریئس دانا،1380).
خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. بر اساس گزارش رسمی سال 1996 سازمان بهداشت جهانی هر ساله حداقل 500 هزار نفر درجهان با خودکشی به زندگی خود پایان میدهند.

اقدام به خودکشی
جانیل4(2000) معتقد است که اقدام به خودکشی به عملی اطلاق می شود که در آن فرد اقدام به نابودی خود میکند (محمد خانی 1383). بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، اقدام به خودکشی عبارت است از عملی غیر کشنده که در آن شخص عمداً و بدون مداخلهی دیگران، رفتاری غیر عادی را انجام میدهد که منجر به خودآسیب زنی یا خوردن غیر عادی یک ماده به میزان بیشتر از مقدار تجویز شده می شود و هدف شخص از این عمل، تحقق تغییرات مورد نظر وی میباشد (پلات5 ، 1992؛ به نقل از هاوتون6و هیرینگن7، 2000). به عبارت دیگر اقدام به خودکشی طیفی از آسیب رساندن غیر عمدی به خود تا اقدام جدی برای مردن را در بر میگیرد (گونیل8 ،2000).
_________________________________
1-Emil Dorkheim
2-Delmas
3-Min jera
4-Janniel
5-Plat
6-Hawton
7-Heerington
8-Gunniel

عوامل خطر د