ارائه تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

کشتی های دولتی

«کشتی های دولتی»[1] کشتی های تحت تملک یا مورد استفاده دولت است که فقط بر ای خدمات دولتی غیرتجاری بکار گرفته می شوند مثل کشتی های گمرکی، پلیس یا قایقهای تفریحی دولتی.

  1. کشتی های دولتی. در حال حاضر هیچ تعریف عموماً پذیرفته شده ای از کشتی های حکومتی یا دولتی وجود ندارد. با وجود این عناصر احصاء شده در تعریف فوق هم مورد اعتراض قرار نگرفته است، در زمان صلح کشتی های تحت پوشش این تعریف یعنی کشتی های گمرکی، پلیس یا قایقهای تفریحی دولتی از مصونیت کامل در قبال صلاحیت هر دولت به جز دولت صاحب پرچم برخوردارند. این نکته در ماده 9 کنوانسیون 1958 ژنو راجع به دریای آزاد انعکاس یافته است. به هر حال چنان کشتی هایی باید برای سرویس های عمومی یا دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشند. این امر بی نیاز از توضیح است که در زمان مخاصمات مسلحانه کشتی های دولتی متخاصم مصون، یا به ویژه در مقابل اقدمات دشمن مورد حمایت نیستند.
  2. کشتی های دولتی مورد استفاده برای مقاصد تجاری. همان گونه که کنوانسیون بروکسل در مورد یکسان سازی قواعد ناظر بر تعیین مصونیت کشتی های دولتی (مورخ 10 آوریل 1929) مقرر داشته است، کشتی های مورد استفاده برای مقاصد تجاری به مثابه کشتی های بازرگانی تحت تملک خصوصی و محموله آن ها خواهند بود.[2]

2-3-کشتی های تجاری

«کشتی های تجاری» متفاوت از کشتی های جنگی هستند و منحصراً برای اهداف تجاری مثل ماهیگیری یا حمل و نقل انتفاعی مسافر مورد استفاده قرار می گیرند اعم از آنکه این کشتی ها خصوصی یا تحت تملک یا کنترل دولت باشند یا کشتی های خصوصی مانند قایقهای تفریحی، فاقد ماهیت تجاری هستند. صرف این واقعیت که یک کشتی بازرگانی مسلح باشد وضعیت حقوقی آن را تغییر نمی دهد مگر آن که حائز شرایطی خاص باشند.

[1] Government ships

[2] دیتر فلک ، منبع پیشین ص537

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.