ارائه تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوّم: مفهوم حقوقی صلاحیّت

حقوقدانان به زعم خود برای تفهیم بهتر صلاحیّت  تعاریفی ارائه نموده اند: «عبارت است از اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام پاره‌ای از امور مانند صلاحیّت  دادگاه ها (ماده 10 به بعد آئین دادرسی مدنی) و صلاحیّت  مأمور دولت در تنظیم سند رسمی (ماده 1287 قانون مدنی).[1]

آقای دکتر آشوری در تعریف صلاحیّت  بیان می دارند: «صلاحیّت  کیفری را می توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد».[2]

یکی دیگر از حقوقدان آن را به شرح ذیل تعریف می کند: «صلاحیّت  عبارت است از توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی یا کیفری به موجب قانون دارند معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاصّ قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانونی صلاحیّت  رسیدگی به دعاوی را پیدا می کند».[3]

مرحوم دکتر متین دفتری  نیز در تعریف صلاحیّت  بدون اشاره به تفکیک صلاحیّت  کیفری و مدنی بیان می دارند: «صلاحیّت  عبارت از اختیاری است که به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید. این اختیار را قانون یا به موجب حکم خاصّ (در مورد دادگاه های اختصاصی) یا به موجب حکم عام (در مورد دادگاه‌های عمومی) می دهد».[4]

آقای رحمت الله نوروزی فیروز یکی دیگر از حقوقدانان تعاریف ارائه شده از سوی اساتید حقوق را بدین جهت که اگر آنها را صرفاً «داشتن اختیار در انجام امری» تلقی کنیم بنابراین دادگاه در انجام یا عدم انجام آن مخیّر خواهد بود در حالی که ایشان صلاحیّت  را هم حقّ و هم تکلیف می داند به همین جهت قاضی حقّ اسماع دعوی، رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوی مورد نظر را دارد و کسی دیگر نظیر کارمند آموزش و پرورش، کارمند شرکت پست، صلاحیّت  این امر را ندارند».[5]  طبق اصل قانونمندی حقوق کیفری، مرجع رسیدگی به هر یک از جرایم بایستی قبلاً توسط قانونگذار تعیین شده باشد و هر مرجع کیفری فقط صلاحیّت  رسیدگی به جرایمی را دارد که قبلاً توسط قانونگذار بیان شده است.[6]

صلاحیّت  عبارت است از استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص، وقتی مرجعی این استعداد را داشته باشد می گوییم که صلاحیّت  دارد.[7]

صلاحیّت  دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که قانونگذار، آن دادگاه را شایسته‌ی رسیدگی به امر مزبور و تمیز حقدار از بی حقّ و اعلام آن به موجب رأی و علی‌الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است. بنابراین صلاحیّت  از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می‌باشند.[8]

[1] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق- چاپ شانزدهم 1385، کتابخانه گنج دانش، ص 407

[2] – آشوری، محمد- آیین دادرسی کیفری جلد دوم، چاپ هفتم، پائیز 1385، انتشارات سمت، ص 48

[3] – مدنی، سیدجلال الدین- آیین دادرسی کیفری 1و2 چاپ پنجم- پائیز 1388، انتشارات پایدار، ص 167

[4] – متین دفتری، احمد- آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- جلد اوّل 1378- انتشارات مجد- چاپ دوم ص 208

[5] – نوروزی فیروز، رحمت الله- آیین دادرسی کیفری (2) «صلاحیّت » چاپ اوّل پاییز 1387، نشر میزان صص 30-29

[6] – مظاهری تهرانی، مسعود-  صلاحیّت  دادگاه انقلاب- نشریه تخصصی، آموزشی و حقوقی پیام آموزش- شماره 33 سال ششم مرداد و شهریور 1387- معاونت آموزش قوّه قضائیه- صص39-38

[7] – زندی، محمدرضا- تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، چاپ اوّل 1389، انتشارات جنگل، ص 73

[8] – شمس، عبدالله- آیین دادرسی  مدنی- جلد نخست- چاپ نهم، زمستان 1384، انتشارات دراک، ص 374

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود