ارائه فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو- پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

اصل ششم:

برای افزایش منافع حاصله از این گونه فعالیت ها، دولت ها از طریق توافقات یا روش های دیگری به جمع آوری اطلاعات و ایجاد ایستگاههای جهت ذخیره سازی و پردازش و تفسیر این اطلاعات، در چهارچوب توافق شده تشویق می شوند.

اصل هفتم:

دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیت ها ،باید شرایط همکاریهای فنی با سایر کشورهای علاقه مند را بر اساس توافقات دو طرفه فراهم کنند.

اصل هشتم:

سازمان ملل و آژانسهای مرتبط با آن، باید همکاری های فنی و هماهنگی های لازم را در زمینه این گونه فعالیت ها ارتقاء دهند.

اصل نهم:

باتوجه به اصل چهارم توافق بر ثبت اجسام فرستاده شده به فضا و موضوع اصل یازدهم معاهده فضا، دولتی که یک برنامه سنجش از راه دور را انجام می دهد بایستی دبیر کل سازمان ملل را مطلع سازد.

اصل دهم:

سنجش از راه دور باید در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقاء آن باشد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیتها، چنانچه اطلاعت خاصی درباره دفع آسیب های محیط زیست در دست دارند می بایست این اطلاعات را به دولت های مرتبط اعلام نمایند.

 

 

اصل یازدهم:

دریافت از راه دور باید حفاظت از انسان در برابر حوادث طبیعی را ارتقاء دهد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیت ها چنانچه اطلاعات پردازش شده یا اطلاعات تحلیل شده مشخصی دارند که ممکن است برای دولت هایی که دچار حوادث طبیعی شدهاند یا در معرض حوادث طبیعی قریب الوقوع هستند مفید باشد، باید به دولت های مرتبط فوری ارسال نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.