تیر ۱۴, ۱۳۹۹

ارائه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

پایان نامه ارشد :

 

اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی ازگسترده ترین سازمان بین المللی  بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر میتواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:

  • بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروه­های آسیب­پذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
  • حقوق بین­امللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
  • از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
  • گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
  • از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی ازگسترده ترین سازمان بین المللی  بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر میتواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:

  • بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروه­های آسیب­پذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
  • حقوق بین­امللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
  • از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
  • گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
  • از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.

سوالات پژوهش

حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بین­الملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسش­ها مطرح می­گردد.

1)آیا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهدید میکند ؟

2) مبانی وجود موارد تناقض چیست؟

3) آیا مقررات مالکیت فکری ، حقوق فرهنگی جوامع بومی و محلی را رعایت میکند ؟