ارکان مسئولیت مدنی اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه ارشد :

سئوالات تحقیق :

 1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
 2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
 3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟
 4. در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟

فرضیه های تحقیق :

 1. ایجاد مسئولیت برای وکیل ذینفع توقیف در مواردی که وکیل در ارشاد مراجعه کننده اش درخواست توقیف به نفع موکلش یا در فرآیند توقیف اموال مرتکب تقصیری حرفه ای شده باشد .
 2. ایجاد مسئولیت برای قضات دادگستری ؛ در صورتی که امر او به توقیف اموال مخاطب آلوده به تقصیر باشد.
 3. ایجاد مسئولیت برای دادورز؛ به عنوان مجری توقیف ؛ در مواردی که او در انجام وظایف خود در فرآیند توقیف اموال؛ مرتکب اشتباه یا تقصیر شده باشد .
 4. ایجاد مسئولیت برای دولت ؛ در مواردی که اشتباه قاضی در امر به توقیف اموال؛ منجر به ورود زیان شده یا اینکه ورود زیان از سوی دادورز در جریان توقیف قابل انتساب به دولت باشد .

سازمان دهی تحقیق :

چنانکه از مطلب قبلی پیداست،حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال در حقوق داخلی دارد. محدوده این تحقیق نیز مسئولیت ناشی از نفس توقیف اموال می باشد . بدین معنا که زیانهایی که نفس وقوع توقیف به مخاطب توقیف  وارد می آورد ، موضوع این تحقیق است و زیان هایی نظیر آنچه که ناشی از اتلاف عمدی یا قوه قاهره می باشند ؛ مشمول موضوع این تحقیق نیست .

به هر حال ، این تحقیق در دو بخش سامان یافته که هر بخش دارای دو فصل مجزا است که این فصول هر یک دارای  مباحث متعدد است .

بخش نخست تحت عنوان (( مسئولیت مدنی وکیل ناشی از توقیف اموال )) ویژه تبیین  مسئولیت مدنی وکیل ذینفع توقیف  ؛ ناشی از توقیف اموال در یک فصل مجزا می باشد.  در این فصل طی سه مبحث  به ماهیت حقوقی  و وظایف وکیل دادگستری و مسئولیت وی در برابر موکل و اشخاص ثالث خواهیم پرداخت .

اما در بخش دوم، تحت عنوان (( مسئولیت مدنی آمرین و مجریان توقیف اموال ، ناشی از توقیف اموال )) که این بخش مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول تحت عنوان  مسئولیت مدنی آمرین توقیف  اموال ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث  صور دخالت قاضی در توقیف ، منابع مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال و ارکان این مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهیم. در پی آن در فصل دوم تحت عنوان مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث  به معرفی دادورز و تمیز وی از مقامات مشابه ؛ منابع مسئولیت دادورز و ارکان آن مسئولیت خواهیم پرداخت .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

 1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
 2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .

بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال

سئوالات تحقیق :

 1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
 2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
 3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟

در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟