اصول و طبقه بندی تبلیغات

اصول تبلیغات:

تبلیغات نیز مانند دیگر مباحث تابع اصولی می باشد. برخی از مهمترین موارد که به عنوان یک اصل پذیرفته شده اند عبارتند از: (بلوریان تهرانی،1376)

  • اطلاعات و آگاهی های که نسبت به کالا یا خدمت بنگاه یا یک فرآیند داده می شود باید صحیح، کامل و حاوی نکات مثبت و منفی آن باشد.
  • شعارها و پیام ها باید واقعی، عینی و قابل لمس باشد.
  • از اغراق و گزافه گویی باید پرهیز شود.
  • مخاطب فریب داده نشود.
  • از صفات عالی برای توصیف کالا و خدمات استفاده نگردد.
  • شعارها با ارزش های اخلاقی و فرهنگی و مقدسات ملی تضاد نداشته باشد.
  • کالا، خدمت یا موسسه ی رقیب به بدی، قساد و عدم مرغوبیت متهم  نگردد.
  • کرامت والای انسانی حفظ شود.(بلوریان تهرانی ,1376،51).

5.3.2) طبقه بندی تبلیغات

به نظر می رسد که تبلیغات را میتوان در دو گروه اصلی طبقه بندی نمود .

گروه اول براساس ماهیت تبلیغ و گروه دوم براساس مناطق جغرافیایی( 4.(Bhatt, 2005, P

  • براساس ماهیت تبلیغ : تبلیغ کالاهای مصرفی                                                                                                                       تبلیغ کالاها و خدمات صنعتی                                                                                                               تبلیغ خدمات دولتی                                                                                                                           تبلیغ برای استخدام                                                                                                                      تبلیغ خدمات مالی                                                                                                                             تبلیغ امور شخصی
  • براساس مناطق جغرافیایی ملّی یا بین المللی                                                                                                                                       منطقه ای یا محلّی