انواع تقسیم بندی روش های تامین منابع مالی

انواع تقسیم بندی روش های تامین منابع مالی

انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی(سود انباشته) و منابع خارجی(تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می شود)ون هورن،1371).

بر اساس نظر مودیگلیانی و میلر (1958) تحت شرایط فرضی خاص، چگونگی تأمین مالی و در نتیجه ساختار سرمایه ی شرکت، تأثیری بر ارزش شرکت نداشته است(ون هورن،1371). بر اساس نظر آنان به دلیل انجام فرآیند آربیتراژ، ارزش شرکت به چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ارتباط نداشته است.

مایر(1989) ساختارهای مالی شرکت ها را در هشت کشور مختلف صنعتی طی دوره ی 1970-85 بررسی و مقایسه ی کرد. در مطالعه ی دیگر سینگ و حمید(1992) و سینگ(1995)، روش های تأمین مالی پنچاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند. نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.

 • شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از منابع خارجی برای تأمین مالی استفاده می کنند.
 • شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی می آورند.

کوربت و جنکینس(1994)، در مطالعه ای روش های تأمین مالی کشورهای توسعه یافته را در دوره ی 1970- 89 بررسی کردند. همچنین دمیروک کانت و ماکسی موویچ(1996)، ساموئل(1996) و سرلیتس و پینو(2004) در زمینه نظریه ی تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ها پژوهش هایی داشته اند. سازمان های خیریه، شرکتهای سودآور و سازمانهای عمومی به طور یکسان همه با یک مشکل اساسی روبه رو هستند:

کارآفرینان اجتماعی چگونه می توانند از منابع برای دستیابی به مأموریت و اهداف سازمان استفاده کنند؟ درآمد ساختار سازمان های خیریه پیچیده تر از سازمانهای سودآور و سازمانهای عمومی هستند، و سازمانهای اجتماعی به طور معمول ترکیبی از منابع درآمد مختلف است است که عبارتند از:

 • منشأ، (بخش دولتی، بازار، سرمایه، سازمانها، منابع منحصربه فرد).
 • نوع، ( پولی یا جنسی به عنوان مثال، زمان؛ کالا، خدمات).
 • هدف، ( انتقال مانند هدایا، کمک های مالی، و یا مبادلات کالا و خدمت برابر پول و معاملات دیگر).
 • تشریفات( مبادلات مبتنی برقرارداد، انتقال معاملات، کمک های مالی رسمی).
 • منبع (کمک های مالی، هزینه های کاربر، فروش کالا و خدمات).
 • محدویت( بودجه محدود و یا نامحدود(آنهیر،2005)[1].

طبقه بندی ها بیشتر بوسیله منشأ و منبع معرفی می شوند و معمولا مورد استفاده قرار می گبرد که عبارتند از:

 • هزینه های عمومی که شامل:
 • کمک های مالی، قراردادها، مشارکت مستقیم دولت در حمایت از فعالیت های سازمان و برنامه های خاص
 • نقل و انتقالات قانونی، مشارکت مثلا مشارکت دولت که برای پشتیبانی از سازمان در اجرای برنامه های عمومی لازم الاجرا خواهد بود، و
 • پرداحت شخص ثالث، پرداخت و بازپرداخت های عیر مستقیم دولت به سازمان برای ارائه خدمات به افراد ( بیمه بهداشت و درمان، پرداخت برای مراقبت روز).
 • بخش خصوصی که شامل:
 • تخصیص موسسه خیریه، کمک های مالی به اعضای موسسه، عملیات موسسه، انجمن ها
 • کمک های مالی کسب و کارها یا شرکت ها، که به طور مستقیم توسط شرکتها یا کسب و کارها ارائه شود.
 • کمک های فردی، کمک های مستقیم که توسط افراد ارائه می شود.
 • هزینه های خصوصی و مسولیت ( هزینه برنامه): که در اصل شامل چهار نوع کسب و کار یا درآمد تجاری است.
 • هزینه های خدمات: هزینه هایی که مشتریان به نمایندگی ها برای ارائه خدماتی که فراهم می کنند پرداخت می کنند (هزینه های بهداشت و مراقبت روزانه).
 • حق عضویت، هزینه های مالیاتی که اعضا به یک سازمان به عنوان یکی از شرایط عضویت پرداخت می کند معمولا سازمانها هزینه هایی را برای خدمات خاص در نظر نمی گیرند..
 • درآمد حاصل از فروش محصولات: که شامل درآمد برای فروش محصولات یا خدمات و درآمد برای شرکتهای تابعه.
 • درآمد سرمایه گذاری: به عبارت دیگر درآمدی که از سرمایه گذاری به دست می آید(آنهیر،2005).

[1] Anheier