اهداف و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت

اهداف و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت

الف) اهداف آموزش  ضمن خدمت

کارل و کوزمیت[1] شش هدف مهم آموزشی ضمن خدمت را بدین ترتیب بیان می کنند:

 • بهبود عملکرد ؛
 • بروز کردن اطلاعات کارکنان ؛
 • ترفیع شغل ؛
 • حل مسایل ؛
 • آماده سازی برای ترفیع ؛
 • آشنا سازی کارکنان جدید با سازمان (فرخ‌پور،1388).

 

 

دکتر میر کمالی هدف آموزشی نیروی انسانی را چنین بر می شمرد :

 1. هماهنگی با تغییرات و پیشرفت های علم و فن آوری در جهان؛
 2. هماهنگی با تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه؛
 3. هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع؛
 4. (بهبود) مهارت ادراکی ، روابط انسانی وفنی؛
 5. کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان مثل گسترش یا توسعه بخش یا کل سازمان؛
 6. توسعه شناخت ، نگرش و دید کلی افراد نسبت به سازمان؛
 7. تأمین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزین کردن افراد جدید به جای افراد خارج شده از خدمت؛
 8. هماهنگی با زیر سیستم ها و فراسیستم های سازمان؛
 9. فراهم آوردن زمینه های ارتقاء و ترفیعات و چرخش شغلی نیروی انسانی؛
 10. بروز استعدادها و توان بالقوه نیروی انسانی؛
 11. رشد کمی و کیفی تولید؛
 12. اثر بخشی و کارا ساختن نیروی انسانی با افزایش انگیزه ، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان ؛
 13. بهره گیری مناسب از امکانات ، پرهیز از ضایعات و تقلیل میزان غیبت و ترک خدمت کارکنان؛
 14. رشد شخصیت ، ارزش ها و اخلاقیات نیروی انسانی برای رسیدن به نظام ارزشی مطلوب؛
 15. کمک به مدیریت و برنامه ریزی سازمان و ایجاد هماهنگی بین همه نیروها؛
 16. حل مشکلات خاص سازمان (میرکمالی 1377 : 150-160).
 • چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت
 • عوامل سیستمی و ساختار ی

درادامه به چالش های و موانع سیستمی و ساختاری تاثیر  گذار بر استقرار نظام آموزشی حین کار اشاره می شود .

 • نگاه سنتی به فرآیند آموزشی
 • نداشتن استراتژی  مشخص
 • عدم مستند سازی در فرایند آموزش ضمن خدمت
 • عدم به روز رسانی مستندات رویه های کاری
 • انجام آموزش خارج از محل کار
 • عدم هماهنگی کارکنان با یکدیگر
 • استفاده از شیوه سنتی آموزشی (ملائیان،1378)  .
 • عوامل فرهنگی
 • عدم وجود نگرش سیستمی
 • وجود سطحی نگری درآموزش
 • فرد گرایی محض
 • بی اعتمادی به آموزش ضمن خدمت(همان،1378).

[1] Carl & kauzmit