مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

اهمیت ارزیابی در کاهش فساد:-پایان نامه مبارزه با فساد اداری

چرا باید ارزیابی کنیم؟

هیئت اجرایی، کارکنان و داوطلبان در یک سازمان برای بهره مند شدن از ” خود ارزیابی”، باید به سه مورد زیر اعتقاد داشته باشند:

1- تعهد نسبت به تغییر مداوم و رشد سازمان.

2- ترجیح روشهای نظام مند در انجام کارها به جای ارزیابی مقطعی و یا دوره ای و بر گرفته از درک مشخص در توسعه خدمات.

3- تعهد مداوم نسبت به صرف وقت و انرژی در فرایند ارزیابی بر اساس این باور که کنترل و ارزیابی برای حیات سازمان اساسی است.

هر سازمان مهم، حضور مجموعهای از نیروهای مخالف را تجربه می کند: کسانیکه طرفدار ثبات هستند و کسانیکه طرفدار تغییرند. تمایل به تثبیت در سازمان به منظور تداوم حیات، با نیاز به نوسازی خود از طریق نوآوری، رشد و تغییر در تعازض است. فرایند مستمر ” خود ارزیابی” با هدف تغییرات طرح ریزی شده به کسانیکه در صدد ایجاد تعادل بین این دو نیرو هستند، کمک می کند.

بهترین نوع ارزیابی، ارزیابی تعاونی یا گروهی است. سهیم کردن همه اعضاء در کار سنجش میزان پیشرفت سازمان، موجب درک عمیق تر مایل و تمایل بیشتر جهت بهبود سازمان است تا آنکه عالیترین مرجع قدرت، ارزیابی را انجام دهد.

2-8-3-3)اهمیت نظارت

نظارت معمولا شامل مقایسه بین آنجه ” هست” و ” آنجه باید باشد” است. در سراسر زندگی سازمانی خود، هدفهای معینی داشته اید و درباره اولویتهای خود و نیز این که ورزش در کشور شما چگونه باید باشد، بحث کرده اید. ارزیابی بررسی این امر است که تا چه حد شما این برنامه ها را پیگیری کرده اید، و مشخص می کند که آیا کارهای انجام شده، اثرات مورد انتظار را داشته است یا نه.

همچنین هدفها به عنوان اساس برنامه ریزی محسوب می شوند. هدفها به فعالیتهای مدیران جهت می دهند. با وجود این، فقط بیان کردن هدفها با وجود زیردستانی که هدفها را بپذیرند هیچ ضمانتی برای اجرای فعالیتها ایجاد نمی کند. مدیران فعال و کارآمد برای اینکه اطمینان حاصل کنند که فعالیتها واقعا اجرا شده و هدفها بطور قطعی تحقق یافته است، نیاز به کنترل و پیگیری دارند.

یکی از دلایلی که موجب می شود مدیران به سختی تفویض اختیار کنند این است که آنان نگرانند زیر دستان کاری را که مسئوولیتش بر عهده آنان است، به درستی انجام ندهند، بنابراین بسیاری از مدیران ترجیح می دهند که کارها را خودشان انجام دهند و از تفویض اختیار خودداری می کنند. اگر مدیران سیستم کنترل موثری بوجود آورند، این بی میلی نسبت به تفویض اختیار کاهش می یابد. چنین سیستم کنترلی می تواند اطلاعات و بازخوردی را درباره عملکرد زیردستانی که اختیارات به آنان تفویض شده است، فراهم کند. بنابراین، سیستم کنترل موثر دارای اهمیت است. زیرا مدیرانی که اختیار خود را تفویض می کنند، چون خود نهایتا مسئوول تصمیم هایی هستند که زیر دستان اتخاذ می کنند، به سازو کار خود نیازمندند.

2-8-3-4) فرایند نظارت

برای اجرای یک فرایند کارآمد، مدیران چهار مرحله را طی می کنند. این مراحل به ترتیب عبارتند از:

ا- تعیین استانداردها.

2- سنجش عملکرد.

3- مقایسه عملکرد با استانداردها.

4- اقدام کردن.

با اجرای فرایند کنترل بطور کامل، مدیران بازخوردهایی دریافت می کنند که آنان را در جهت شناخت عملکرد کارکنان، اصلاح وظیفه کنترل با تغییر استانداردها و معیارها، یا جایگزین کردن برنامه های متناسب با شرایط متغیر هدایت می کند، در اصل فرایند کنترل سیستمی جاری است که سازمان را بسوی هدفهایش هدایت می کند.

یکی از ویژگیها و خصایص بارز قانون ، نظارتی است که بر اساس قوانین تدوین شده بر روی اعمال مجریان و کارمندان دولت صورت می گیرد. بعد از انقلاب اسلامی بر اساس برخی نیازها و ضرورتها ، تعداد ادارات و سازمانها زیادتر شد بدون اینکه با این گسترش و تعدد مراکز که بعضا دارای وظایف یکسانی نیز بودند ، سیستم بازرسی و نظارت بر کار و فعالیتها نیز قویتر گردیده و تقویت شود از شیوه ها و متد جدید اداری و مدیریتی متناسب با افزایش مراکز اداری استفاده ای بعمل آید . و این خود به نوعی به انواع جریانات سو تخلفات اداری در سطوح مختلف برخی از دستگاه از دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته ، دامن زده و یکی از مشکلات نظام اداری کشور را پدید آورده است(افشاری، 1373، ص 105).

نظارت بر کارها و رسیدگی به تخلف از عوامل اصلی کاهش فساد است . هر چند در برابر سازمانها و نهادهایی چند برای این منظور در کارند . باز فساد در پاره ای از دستگاههای اداری چشمگیر است ، عوامل ضعف سازمانهای نظارتی عبارت است از :

الف) پرشماربودن این نهادها و ناهماهنگی میان آنها که چه بسا به موازی کاری می انجامد.

ب) نبود اختیارات لازم برای رویارویی با مفاسد اداری .

پ) تضعیف واحدهای نظارتی از سوی برخی افراد و سازمانها و نهادهای ذینفع .

ت) فساد رایج در خود این نهادها و سازمانها .

ث) نبود پیگیری و بازرسی مستمر از سوی خود این سازمانها و نهادها.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی