بررسی اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

وصی منصوب از سوی ولی قهری 

اختیارتعیین وصی برای اداره اموال یا سرپرستی از کودکان پدر یا جد پدری که به موجب ماده 1188 قانون مدنی می توان برای بعد از فوت خویش به دیگری بسپارندو یا اینکه چند تن را به عنوان ناظر بر آنها بگمارند که این گونه وصیتها را وصایت می نامند که وصایت را بطور کلی در دو قسمت یکی از وصایت بر اشخاص و دیگری وصایت بر اموال قرارداده اند که منظور بحث ما وصایت بر اشخاص است و مقصود از وصایت بر اشخاص تفویض ولایت به شخصی است که بعد از مرگ موصی (ولی قهری)از کودکان او نگهداری کند و اموال مولی علیه را در حدود وصایت اداره کند که بنابراین حقوق و اختیارات موصی (ولی قهری)جهت تعیین وصی را    می توان تحت عنوان تعیین وصی برای کودکان مطالعه و بررسی نمود که به موجب ماده 1188 قانون مدنی در هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید . بنابراین اولیای قهری کودک علاوه بر آنکه در زمان حیات نسبت به اداره دارایی مولی علیه خود و مواظبت از او ولایت قانونی دارند می توانند برای بعد از مرگ نیز آن اختیار را به شخص مورد اعتمادی بسپارند منتها این اختیار اختصاص به موردی دارد که یکی از پدر یا جد پدری در زمان حیات دیگری فوت نموده باشد یا بعللی از قبیل حجر ولایت او ساقط شده باشد(ماده 1182 قانون مدنی)  حدود اختیار وصی بستگی به نظر ولی قهری دارد علاوه بر آنکه موصی می تواند کلیه اختیارات ولایت را به او تفویض کند ممکن است اختیار تعیین وصی دیگری برای بعد از فوت او بدهد (ماده 1190 قانون مدنی)حدود اختیار موصی نسبت به تعیین وصی بر کودکان را می توان بدین شرح خلاصه کرد:

1 – علاوه بر شرایط ولایت قهری که لازمه وجود اختیار جهت تعیین وصی است هیچیک از پدر و جد پدری نمی تواند با جهات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند (ماده 1189 قانون مدنی)

2 – نگهداری از اطفال حق و تکلیف هر یک از ابوین است. پس ولی قهری در صورتی می تواند برای نگهداری مولی علیه خود وصی معین کند که کودک مادر نداشته باشد ماده 1171قانون مدنی در این زمینه می گوید «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد» با وجود این اگر مادر مبتلا به جنون شود یا در زمان حیات ولی قهری شوهر کند حق حضانت او ساقط می شود و پدر می تواند برای نگهداری او بعد از وفات خود نیز وصی معین کند (ماده 1170 قانون مدنی)قابل ذکر است که بر حسب مستفاد از ظاهر ماده 1171 قانون مدنی وصایت نسبت به حضانت طفلی که مادر دارد باطل نیست منتها وصی تعیین شده وقتی می تواند از اختیار خود استفاده کند که مادر طفل به سببی ممنوع از حضانت شده باشد.

3 – ایرانیانی که دین آنها اسلام است حق ندارند برای مولی علیه خود وصی غیر مسلم انتخاب کنند ماده 1192قانون مدنی در این باره تحت تاثیر حقوق اسلام ولایت غیر مسلم را بر اطفال مسلمان ممنوع کرده است و از این لحاظ بطور کامل چهره مذهبی دارد.[1]

گفتار دوم: تعارض دو ولایت

هرگاه جد پدری پا را از مرز اجتماعی صلاحیت خود بیرون نهد و در اموال نواده های خود به ولایت تصرف کند در نفوذ آن نباید تردید کرد . بحث در فرضی مطرح می شود که تصرف جد پدری با پدر تعارض پیدا     می کند در این فرض نیز تصرف مقدم را باید نافذ شناخت . برای مثال هرگاه پدری خانه فرزند خود را بفروشد و جد پدری چند روز پس از آن ، خانه را به دیگری بفروشد ؛فروش پدر مقدم است و همچنین است در موردی که جد پدری زودتر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرف معارض دست زند . زیرا با قبول ولایت پدر و جد پدری باید پذیرفت که با نخستین تصرف موضوعی برای تصرف معارض دوم باقی نمی ماند[2].دشواری در جایی است که دو تصرف متعارض همزمان صورت پذیرد چراکه در این فرض عامل زمان نمی تواند در رفع تعارض موثر باشد و صلاحیت پدر و جد پدری روبروی یکدیگر قرار می گیرد . پس این سوال مطرح می شود که چه باید کرد ؟ آیا اعتبار هریک از دو تصرف در اثر تعارض با دیگری از بین می رود و در نتیجه هیچکدام اعتبار ندارد یا بایستی یکی از آن دو را مقدم داشت و در صورت اخیر تصرف کدامیک مقدم است ؟ پدر یا جد پدری؟

[1] – و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا (آیه 141سوره نباء)

2- نجفی، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ،ج26،بی جا ، بی تا،ص102

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟