اکثر ریسک های برون سپاری به عنوان عملیاتی طبقه بندی خواهند شد.
ریسک های برون سپاری با هم در ارتباط هستند.
پروژه های برون سپاری اساسا بازارها و تکنولوژی های موجود را هدف قرار داده اند. و تجزیه و تحلیل آنها دریافتند که عوامل خارجی مانند نوع تکنولوژی درگیر، نوع بازار هدف، محل برون سپاری و میزان تجربه حرفه ای برون سپاری بر اولویت بندی خطرات برون سپاری تاثیر دارند.

فصل سوم:روش تحقیق

۱-۳ مقدمه

تحقیق را میتوان تلاشی منظم وسازمان یافته برای بررسی مسأله ای خاص که به یک راه حل نیازدارد توصیف کرد وشامل گامهایی است که طراحی وپیگیری می شوند تاپاسخهایی برای مسأله مورد نظر بدست آید .بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارتست از آگاهی برزمینه های مشکل آفرین وشناسایی روشن ومشخص مشکلی که به بررسی واصلاح نیازدارد .هنگامی که مشکل یامشکلات مهم مشخص شد می توان گامهای بعدی رابرای گردآوری اطلاعات ،تحلیل داده ها ونمایش عواملی که با مشکل ما پیونددارند پیمود،آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد ( سکاران،۱۳۸۱، ۶).
روش های پژوهش درواقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند .درهرپژوهش ،پژوهشگرتلاش می کند تا مناسب ترین روش راانتخاب کند وآن روشی است که دقیق ترازسایر روش های دیگر قوانین واقعیت راکشف کرده وروابط موجود بین متغیرها راتبیین کند .پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش باید در فکر انتخاب روش پژوهش باشد.هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر،آسان‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک کند.
محقق در این فصل ابتدا به بیان نوع و روش پژوهش می‌پردازد، سپس روش جمع آوری داده‌ها، تعیین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری بیان می‌شود و در پایان به نحوه واکاوی داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده اشاره خواهد شد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۲-۳ روش تحقیق

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۷، ۲۰۱).
بطور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم نمود:
۱-۲-۳ از نظر هدف: از نظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعه ای تقسیم بندی می گردد.تحقیقات کاربردی پژوهش هایی هستند که در پی یافتن راهکارهای جامعه آماری می باشند. تحقیقات توسعه ای در پی افزودن دانش محقق و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوری های موجود در یک رشته علمی می باشد.
۲-۲-۳ از نظر ماهیت و روش: غالب فعالیت های تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسئله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری می باشد. راه های مختلفی جهت طبقه بندی مطالعات تحقیقی وجود دارد که می توان از آن قبیل به روش های علّی ، همبستگی، توصیفی و… اشاره نمود (همان منبع، ۲۰۷).
این تحقیق از لحاظ روش در دستۀ تحقیقات علّی قرار می گیرد، زیرا در آن به بررسی رابطۀ علّی بین متغیرها پرداخته شده و در این مسیر از تکنیک آماری معادلات ساختاری که روشی برای بررسی روابط علّی می باشد، استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد، زیرا محقق تلاش دارد پس از طی مراحل جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری و تجزیه و تحلیل داده ها، راهکارهایی را در جهت موضوع مورد بررسی ارائه نمایید که می تواند برای جامعه آماری تحقیق سودمند و مورد استفاده باشد .

۳-۳ روش های گردآوری اطلاعات

اطلاعات را می توان به روش های گوناگون ، در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد. روش های گردآوری اطلاعات مشتمل بر مصاحبه حضوری، تلفنی و یا اینترنتی ، پرسشنامه های حضوری،پستی یا الکترونیکی، مشاهده، ضبط صوتی یا تصویری، مطالعات کتابخانه ای و … می باشد (آذر و مومنی،۱۳۸۰، ۲۵).
در این تحقیق در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه ها ی تحقیق بطور عمده از روش میدانی استفاده شده است. از طرف دیگر در پژوهش حاضر برای تدوین وتنظیم ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع موجود فارسی و لاتین قابل دسترسی در کتابخانه ها،مقالات، ماهنامه های تخصصی و نشریات مربوط به موضوع تحقیق،اینترنت و وب سایت های علمی و دانشگاهی و مراکز اسناد و علمی کشور استفاده شده است.

۴-۳ ابزار گردآوری داده ها

پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج سنجش بوده و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه سولات مکتوبی است که حول متغیرهای یک مسئله تحقیق تنظیم شده و به شکل حضوری یا غیر حضوری ، مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می شود(سرمد ،۱۳۷۶، ۱۴۱).
در این پژوهش برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، دارای ۱۹ سؤال در رابطه با بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی می باشد.
سوالات پرسشنامه با بهره گرفتن از پرسشنامه ای با منبع چو و همکاران (۲۰۰۸) [۱۶۸] طراحی گردیده است. همچنین در ابتدای پرسشنامه سؤالاتی نیز در جهت شناخت ویژگیهای جمعیت شناسی جامعه آماری مطرح شده است. این مولفه ها شامل: (سن،جنسیت ، تحصیلات و وضعیت تاهل) می باشند.
برای اندازه گیری شاخص ها در پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که یکی از رایج ترین مقایس های اندازه گیری به شمار می رود. نحوۀ امتیازدهی نمرات پرسشنامه براین اساس به شرح زیر است:
۱- کاملا مخالفم ۲- مخالفم ۳- نظری ندارم ۴- موافقم ۵- کاملا موافقم
تعداد و ترکیب سوالات بر اساس متغیرهای تحقیق در جدول۱-۳ زیر ارائه شده است.

جدول ۱- ۳ : ترکیب سوالات بر اساس متغیرهای تحقیق

ابعاد تعداد سوالات شماره سوالات
ظرفیت لجستیک داخلی شرکت ۱۰ ۱۰- ۱