LC→LO

H3

۶۰/۰

۵۷/۳

۹۶/۱<57/3

معنی دار

پذیرش فرضیه

در فرضیه سوم ،به منظور بررسی معنی دار بودن فرضیه مطرح شده از آماره t استفاده می شود، با توجه به اینکه آماره t برابر با (۵۷/۳) بوده و این مقدار در بازه (۹۶/۱ ، ۹۶/۱-) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که این فرضیه معنادار است. از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت و استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی با توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد از نوع گاما بوده (۶۰/۰) و مثبت و معنادار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه سوم مشخص می شود که ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد بنابراین فرضیه سوم پذیرفته شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه

فرضیات این تحقیق بر اساس مدل چوی و همکاران (۲۰۰۸) تدوین شده است، این مدل به بررسی روابط بین متغیرهای ظرفیت لجستیک داخلی شرکت، برون سپاری فعالیت های لجستیکی و عملکرد شرکت که در فصول پیشین ابعاد و جزئیات آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، می پردازد. پس از تعیین نوع و روش تحقیق در فصل سوم، محقق در فصل چهارم با بهره گرفتن از تکنیک معادلات ساختاری به تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و تست فرضیات پرداخته است. در این فصل با توجه به یافته های ارائه شده در فصل چهارم محقق تلاش دارد به تفسیر فرضیه های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهاداتی در این راستا ارائه نماید.
این فصل به ترتیب شامل سه بخش نتیجه گیری بر اساس فرضیات،ارائه پیشنهادات(پیشنهاد در راستای فرضیات – پیشنهاد به محققین آتی) و محدودیت های تحقیق می باشد.

مطلب دیگر :
بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت ...

۲-۵ بررسی خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

با توجه به مدل ارائه شده در فصل اول متغیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت به عنوان متغیر مستقل تحقیق می باشد . همچنین متغیر های برون سپاری فعالیت های لجستیکی و عملکرد شرکت نیز به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق می باشند.
با توجه به ضرایب t و ضرایب استاندارد مدل، تمامی سه فرضیه مطرح شده پذیرفته شده است.این نتایج حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای (ظرفیت لجستیک داخلی شرکت و برون سپاری فعالیت های لجستیکی) بر عملکرد شرکت می باشد. همچنین ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر متغیر برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد.

جدول ۱-۵ : خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

مسیر فرضیه ضریب استاندارد آماره t مقایسه با مقدار بحرانی نتیجه
LC→PE H1 ۵۶/۰ ۵۸/۴ ۹۶/۱<58/4 پذیرش فرضیه