۲-۲-۱۲ مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها
درجهان تجارت مثالهای بیشماری از شرکتهایی که قادر نیستند به سطح تقاضای آنها برسند و درنتیجه موجودیهای هزینه بر و زیادی پروژهای را متحمل می شوند وجود دارد. در این قسمت ما به تشریح این مشکلات و علل آنها میپردازیم. مشکلات طی زنجیره تامین به طورکلی از دو منبع ناشی میشوند(حسنزاده و همکاران، ۱۳۸۴).
۲-۲-۱۲-۱ عدم اطمینان
یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تامین پیش بینی تقاضا است. پیش بینی تقاضا از چندین فاکتور از قبیل رقابت، قیمتها، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژیکی و سطح عمومی تعهد مشتریان تاثیر می پذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تامین زمان های تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشین ها در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت می کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تأخیرات تولید را ایجاد کند وابسته است(زنگهنیا، ۱۳۸۴).
۲-۲-۱۲-۲ عدم هماهنگی
این نوع مشکلات هنگامی اتفاق می افتد که یک بخش شرکت با دیگر بخشها ارتباط خوبی ندارد، وقتی پیغام برای شرکاء تجاری غیرقابل فهم باشد و وقتی بخشهای شرکت از بعضی مسائل آگاهی ندارند و یا خیلی دیر از آنچه موردنیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیفتد آگاه میشوند(وایس، ۱۹۹۳).
۲-۲-۱۳ پنج عملکرد براى مدیریت در برابر چالش هاى زنجیره تامین
بسیارى از تکنولوژى‌ها و ابزارها در بهبود راهکارهاى زنجیره تامین مورد استفاده قرار مى‌گیرد. دامنه پیاده‌سازى تکنولوژى، راه‌هاى جدیدى را براى تغییر ساختار سازمانى از تکنولوژى سخت‌افزار به تکنولوژى نرم‌افزار و اطلاعات براى سازماندهى مى‌گذارد(آلایش، ۱۳۸۶). براى رسیدن به کارایى و اثربخشى در مدیریت زنجیره تامین پنج عملکرد را براى مدیریت تفکیک کرده‌ایم که این پنج وظیفه تا اندازه‌اى عاملى براى سازماندهى است.مهارت و اثربخشى مدیریت زنجیره تامین به صلاحیت و درستى این پنج عملکرد وابسته خواهد بود(شفیعزاده، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱۳-۱ ساختار شرکاى زنجیره تامین
طراحى زنجیره تامین بر اساس کارایى که بر روى عوامل استراتژیک و با توجه و نیازمندى‌هاى مشترى براى طراحى زنجیره تامین است، پایه‌ریزى شده‌ است، به طورى‌که محدوده محصولات موجود، سرویس‌ها، محصولات جدید یا بخش مشتریان را پوشش مى‌دهد(یو و چن، ۲۰۱۰).بر پایه آگاهى از محصول نهایى در زنجیره تامین پایه‌ریزى مى‌شود. این به این مفهوم است که در دوره طولانى، کیفیت محصولات براى ادامه رقابت، باید توسعه و بهبود بیابد. همچنین یکپارچگى زنجیره تامین، میزان رقابت‌پذیرى سازمان را تعیین خواهد کرد(تاربن و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱۳-۲ پیاده سازى ارتباطات مشارکتى
این بخش به انواع مشارکت‌هاى ضرورى براى شرکت اشاره مى‌کند. این عملکرد ارتباطات زنجیره تامین را به مشارکت با عوامل خارج از شرکت گسترش مى‌دهد. هر تغییرى در زنجیره تامین باید به اطلاع شرکا برسد و در کل زنجیره پیاده شود.
در این قسمت عملیات پشتیبان فرایندهاى زنجیره تامین بیان مى شوند.

مطلب دیگر :
مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود- قسمت ۱۲

 • سازماندهى تغییرات و نقش عملکردها در تغییرات زنجیره تامین
  • فرایند مشارکتى براى طراحى مجدد زنجیره تامین
  • اجراى ارزیابى ها و نقش آنها
  • جایگاه عملکرد مدیریت زنجیره تامین درون شرکت(موسوی و دیگران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۱۳-۳ طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک
مدیریت زنجیره تامین، مشارکت موثر عوامل خارج از شرکت را ایجاب مى‌کند. اما ارتباط هر شرکت با شرکت‌هاى خارج از آن بسیار مشکل‌زا است. در مورد شرکاءدقت به موارد زیر ضرورى است:

 • مرکز رقابت: هدف مدیریت زنجیره تامین و انتخاب شرکا چه تاثیرى بر اهداف رقابتى دارد؟
  • انگیزه شرکا
  • ساختار شرکا(کالانتون، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱۳-۴ اطلاعات مدیریت زنجیره تامین
نقش سیستم‌هاى اطلاعاتى را در اصلاح زنجیره تامین نباید نادیده گرفت. این بخش نقش تکنولوژى را در اصلاح زنجیره تامین نشان مىدهد. تغییرات سیستمى باید تغییرات اصلاح فرایندها و استراتژى شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.

 • عناصر سیستم زنجیره تامین
  • نوآورى تکنولوژیکى
  • استفاده از وابسته هاى نرم افزارى
  • مشکلات موجود در مراحل پیاده سازى(لوی، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱۳-۵ کاهش هزینه زنجیره تامین
شاخص اصلى بهبودى زنجیره تامین، کاهش هزینه است. این کوشش‌ها براى استراتژى‌ها و سیاست‌هاى کارایى انجام مى شود. پنج دلیل اصلى هزینه زایى عبارت‌اند از:

 • عدم وضوح فرایند زنجیره تامین
  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است