۳-۱ مقدمه
انجام هر تحقیق درواقع پیدا کردن راه حل مشکل یا مسئلهای میباشد که محقق با جستجو و جمعآوری اطلاعات در ارتباط با مسئله مورد نظر و تجزیه وتحلیل آن، در پی حل مشکل است. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید با بهره گرفتن از چه روشی می تواند دقیق و آسان پاسخ مناسبی برای پرسشها و فرضیات تحقیق به دست آورد.
در این فصل به بررسی روش اجرای تحقیق می پردازیم. ابتدا نوع تحقیق از نظر روششناسی مشخص شده است و سپس دامنه تحقیق، روش و ابزار گردآوری داده ها، پایایی و روایی پرسشنامه، جامعه آماری و مشخصات آن، روش نمونهگیری و همچنین روش آماری مورد استفاده در این تحقیق به طور خلاصه شرح خواهد شد.
۳-۲ روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی می باشد. با توجه به اینکه هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت است، به همین دلیل نقش متغیرها در پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیماشی انتخاب شده است. در این روش، محقق می‌تواند در صورت لزوم، روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی کند. وی، دخالتی درموقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و صرفاً آنچه را که وجود دارد، مطالعه کرده و توصیف و تشریح می‌کند. از طریق پرسشنامه، استراتژی‌های رقابتی به‌عنوان متغیر میانجی، فناوری اطلاعات به‌عنوان متغیر مستقل و عملکرد زنجیره تأمین به‌عنوان متغیر وابسته، مورد بررسی قرارگرفته و شناخت شاخص‌های هریک از متغیرهای یادشده از طریق مراجعه مستقیم به صنایع سیمان غرب و سیمان سامان و مصاحبه با صاحبنظران، مدیران، و کارشناسان شرکت‌های نام برده صورت گرفت. براین اساس، تحقیق حاضررا می‌توان، توصیفی از نوع پیمایشی یا زمینهیابی قلمدادکرد.
۳-۳ دامنه تحقیق
یکی از شرایط موفقیت هرتحقیقی، تعیین دامنه تحقیق میباشد. چون انجام تحقیق به صورت کلی و عام تاحدی غیرعملی است، لذا باید سعی کرد که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمروآن رامشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود.در اینجا به قلمروتحقیق ازسه بعد پرداخته میشود :
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار میدهد.
۳-۳-۲ قلمرو مکانی
محدوده مکانی این تحقیق صنایع سیمان غرب و سیمان سامان می باشد.
۳-۳-۳ قلمرو زمانی
این تحقیق از نظر زمانی، در نیمهی دوم ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۴ روش و ابزار گردآوری داده ها
در این تحقیق از دو روش زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
۳-۴-۱ روش مطالعات نظری
با مراجعه به منابع کتابخانهای شامل؛ کتب، مجلات هفتگی و ماهانه، پایان نامه های تحصیلی و رسالههای تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات از قیبل اینترنت، بخش تئوری و ادبیات موضوع، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطالب مورد استفاده در تحقیق، از منابع به روز، ژورنالهای معتبر، کتاب های لاتین روز و منابع داخلی از جمله کتاب ها، مقالات، مجلات علمی و پایان نامهها و تحقیقات مرتبط با موضوع مورد پژوهش استخراج شده است که بر اساس روش های استاندارد و متداول به تدوین مطالب فوق پرداخته می شود.
۳-۴-۲ روش مطالعات میدانی
بخش دیگر این تحقیق به شکل میدانی انجام شد. در این مرحله برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزار گردآوری داده هاست که پاسخدهندگان از طریق آن، به پرسشهایی پاسخ می دهند و یا واکنش خود را در برابر مطالب نوشته شده به صورتی ابراز می دانند. از اینرو هر گاه بدست آوردن اطلاعات واقعی مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده میشود. در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامهای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آنها توزیع گردید. از مقیاس پنج گزینهای لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است(کد یک: بسیار کم و کد پنج: بسیار زیاد) از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینه های بیشتری برای آن میباشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته میشود یکی از گزینه ها را انتخاب کنند.
جدول۳-۱: دسته بندی سوالات پرسشنامه

مطلب دیگر :
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه ...

متغیر شماره سوال
فنآوری اطلاعات ۱-۶
تغییرات بازار ۷-۱۰
پاسخگویی به تغییرات بازار ۱۱-۱۶
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir