چابکی زنجیره تأمین

۸۷۸/۰

 

کل ۸۳۵/۰

۳-۷ جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان مرتبط با زنجیره تأمین شرکت‌های صنایع سیمان غرب و سیمان سامان استان کرمانشاه میباشد. جامعه آماری را می‌توان با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده، به گونه‌های مختلف تعریف کرد. با توجه به تعریف جامعه آماری، مشخص می‌شود که قلمرو مکانی این تحقیق، زنجیره تأمین شرکت‌های صنایع سیمان غرب و سیمان سامان و همچنین محدوده زمانی آن نیمه دوم سال ۱۳۹۳ است.
۳-۸ روش نمونه و حجم نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی ساده استفاده شده است و از آن جایی که این جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده است، جهت محاسبه حجم نمونهی مورد نیاز برای پژوهش از فرمول به دست آوردن نمونه در جامعه آماری محدود استفاده شده و تعداد نمونه ۴۰۰ نفر انتخاب شده است. لازم بهذکر است، با بررسی پرسشنامه های برگشتی از افراد نمونه در شرکت سیمان سامان، جهت تحلیل داده ها، ۲۰۰پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
 
= تعداد نمونه در شرکت سیمان سامان
 = تعداد نمونه در شرکت سیمان غرب
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش در بخش آمار توصیفی به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی و همچنین شاخص‏های مرکزی و پراکندگی استفاده خواهد شد. همچنین در بخش آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق از نرم افزار SPSS که شامل موارد زیر میباشد: -آزمون کلموگروف اسمیرونوف ۲- آزمون رگرسیون. از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده میکنیم، همچنین در این پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر میپردازیم به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS22 از آزمون ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است. برای این منظور از آزمونهای آماری نظیر، آزمون تی استودنت برای بررسی معنی داری ضرایب همبستگی، آنالیز واریانس و مقایسه های چند گانه و یا معادلهای نا پارامتری آنها با توجه به نتیجهی آزمون کلموگروف-اسمیرنوف. همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلولی متغیرهای تأثیرگذار بر چابکی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت همچنین مؤلفه های مورد بررسی با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS معادلات ساختاری روابط بین متغیرها معادلسازی میگردد.
۳-۹-۱رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با بهره گرفتن از آن می توان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیشبـینی نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه می شویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغیر مستقل، Y یک متغیر وابسته و e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:
 
است که در آن پارامتر  نشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر  نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون می توانیم فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کنیم. به منظور آزمون کردن فرض
”  : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست “
در برابر فرض
” مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده می کنیم که به صورت زیر می باشد.

مطلب دیگر :
مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین

منبع تغییرات مجموع مربعات
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.