(رولف، اسرینی ن،( ۲۰۰۳

این پژوهش به بررسی عواملی که رابطه میان رضایتمندی الکترونیکی و وفااداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهند

عواملی که رابطه بین رضایتمندی و وفاداری الکترونیکی را تحت الشعاع قرار می دهند شامل: متغیرهای تعدیل کننده سطح کسب و کار (اعتماد و ارزش احساس شده) و متغیرهای تعدیل کننده سطح فردی(راحتی و اندازه خرید

(جون، بین ،( ۲۰۰۵

این پژوهش به عنوان طرحی پیشنهادی به صنعت ارتباطات چین ارائه شده است. پردازش اطلاعات از طریق آزمون فرضیه آزمون همبستگی نا پارامتریک پیرسون صورت گرفته است.

عوامل ااثرگذار بر وفاداری مشتری شامل : کیفیت خدمات، اعتماد، هزینه سوئیچینگ، وفاداری کارکنان می باشند.

(هشمی، اسیم، ۲۰۰۰)

در این تحقیق با هدف دستیابی به درک عمیق از عوامل موثر بر وفاداری، مطالعه موردی بر روی وب سایت های سیستم هوایی اسکاندیناوی و بانک نوردا صورت گرفته است.

بهینه سازی، ویژگی ها، تسهیلات، انتخاب، انجمن، حفاظت، ارتباط تعاملی و توسعه عواملی هستند که وفاداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهند.

(کلارک،( ۲۰۰۷

مدلی شامل۶ عامل اساس تاثیر گذار بر وفاداری مشتری با ارائه شده است. The Loyalty Guide بهره گیری از کتاب راهنمای وفاداری

در این تحقیق عواملی نظیر محوری ترین ارزش ارائه شده به مشتری، ویژگی های جمعیت شناختی، فضای بازار هدف، سهم از خرید،، کشسانی و رضایتمندی عوامل تاثیر گذار بر وفاداری مشتری بیان شده اند.

(جانگوون، جینوو، جا،
(۲۰۰۰

مدلی جند مرحله ای از وفاداری مشتریان فروشگاه های اینترنتی از طریق پیمایش مبتنی بر وب مشتریان ایجاد شده است. پردازش داده ها با بهره گرفتن از تحلیل ساخت یافته صورت گرفته است.

مطلب دیگر :
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه ...
۱-اعتماد و هزینه معامله عوامل موثر بر وفاداری مشتری می باشند.
۲-اطلاعات کامل، ارزش مشترک و ارتباطات عوامل موثر بر اعتماد مشتریان میباشند
۳-هزینه معامله تحت تاثیر عواملی نظیر تعداد رقبا، ویژه بودن کمپانی و عدم قطعیت تغییر می کننند.

(گومانس، کریش،
کاترین، ۲۰۰۰)

در این مدل چارچوبی نسبتا جامع از عوامل موثر بر وفاداری
الکترونیکی ارائه شده است.

در این مطالعه چارچوبی کامل از وفاداری الکترونیکی مشتری و درایورهای آن ارائه شده است. این درایورها شامل: ارزش ارائه شده، وب سایت و فناوری، اعتماد و امنیت، ساختار مارک تجاری و خدمات مشتری می باشند.

(یانگ،(۲۰۰۳

مبنای نظری این مدل بر اساس مدل جامع تشخیص سودمندی استوار است. (APDI) وب سایت های تجاری سیم

این تحقیق عوامل موثر بر احساس مشتری از سودمندی یک وب سایت را عواملی نظیر امنیت و حریم خصوصی، استفاده از کوکی ، قابلیت تثبیت موقعیت، واسطه گرافیکی، سهولت دسترسی، تبلیغات بنری، نشان تجاری و زمان تخلیه معرفی می کند.

(کاکس، دیل، ۲۰۰۲)

رای یک وب سایت تجارت الکترونیک با KQF مدلی از رویکرد بهبود کیفیت سایتها و تاثیر گذاری بر روی مشتری ارائه گردیده است.

وضوح هدف و محتوا، خدمات مشتری، سولات معمول، روابط مشتری، قابلیت اطمینان، سیاست ها و ضوابط، اطلاعات تحویل، محصولات و خدمات، پر کردن فرم جستجو، ارتباطات و بازخورد، صفحات و متن ها، منوها و نقشه سایت عوامل