بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

پایان نامه ارشد :

 

حقوق بشر دوستانه از سال 2002 تا به امروز

1-حقوق قابل اعمال:

حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

2-وضعیت بازداشت شده گان:

*رزمنده قانونی: مفاد ماده 3 مشترک ، پروتکل دوم و حقوق عرفی ناظر بر این مخاصمات

قطعنامه 1373 شورای امنیت و طرح پیشنهاد اصلاح کنوانسیون های ژنو و  پروتکل های الحاقی:

قطعنامه 1373 در قالب یک سند ضد تروریستی یکسری موازینی در خصوص فرایند مبارزه با تروریسم ایجاد نمود. به موجب این قطعنامه دولت ها موظف به همکاری با یکدیگر، ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در این راستا،  مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب قوانین داخلی در این باره هستند.اما این قطعنامه چیزی فراتر از کنوانسیون های چهار گانه ژنو در مبارزه با تروریست مقرر نمی دارد. لذا علیرغم تأثیر این قطعنامه روی حقوق توسل به زور، به نظر می رسد قطعنامه 1373 تاثیری در خصوص چگونگی اعمال حقوق بشر دوستانه بر مخاصمات مسلحانه در قالب مبارزه با تروریسم نمی گذارد. بطوریکه طرح مسئله War On Terror مورد اجرای حقوق بشر دوستانه را کم و زیاد نمی کند و تاثیری بر آن ندارد.[1]

 

ج- واکنش کشورهای ثالث به اقدامات تروریستی در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه

بر طبق کنوانسیون های ژنو، دولت های عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد این کنوانسیون ها هستند بلکه موظف به تضمین اجرای آن نیز می باشند. لذا دولت های عضو بایستی کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب این گونه اقدامات انجام دهند و اگر اقدامات تروریستی نقض شدید کنوانسیون های ژنو بوده کلیه کشورها موظف به پیگیری و  مجازات مرتکبین آنها می باشند. ارتکاب اقدامات تروریستی زمانی که یک جنایت جنگی باشد می تواند مشمول صلاحیت جهانی کشورها بوده و یا در مراجع کیفری بین المللی  مورد رسیدگی واقع شود.

در نهایت باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه اعم ازکنوانسیون های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، حقوق عرفی  و سایر معاهدات موجود در این زمینه بدون هیچ استثنائی اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان  یک مخاصمه اعم از داخلی یا بین المللی را  ممنوع  می کنند. حقوق بشر دوستانه نقض های عمده کنوانسیون های ژنو در قالب اقدامات تروریستی را یک جنایت جنگی معرفی کرده و دولت ها را موظف می کند تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم خود تعقیب و مجازات کنند. از سوئی دیگر اقدامات صورت گرفته در راه مبارزه با ترورسیم و محاکمه افراد متهم به اقدامات تروریستی بایستی با رعایت حقوق بشر دوستانه باشد و در خصوص کلیه کسانی که در فرایند مبارزه با تروریسم دستگیر می شوند بایستی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمود. رعایت کامل حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم و اقدامات ضد تروریستی نقش موثری در کاهش اقدامات تروریستی دارد.

 

 

[1] – http://yaserziaee.blogfa.com

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست  می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

3-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟

4-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟