بررسی حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین و اسیرا ن در جنگ دریایی طبق کنوانسیونهای مرتبط-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 2-1- ایران

دومین برای نخستین بار تا دماغه افریقایی «سبز» به پیش رفت. او هرچند نتوانست افریقا را دور بزند ولی برای نخستین بار قسمت های وسیعی از سواحل افریقا را از جنوب شرقی تا جنوب غربی اکتشاف کرد.

ایران هخامنشی که برای پیشرفت دریانوردی و تقویت نیروی دریایی اهمیت خاصی قائل بود، پایگاه های دریایی در کرانه های آسیای صغیر و در بندر صور و در دهانه خلیج فارس احداث کرده بود.

در مورد قواعد حقوق دریاها باید ذکر کرد که «یونانیان با سلاطین ایران پیمان بسته بودند که کشتی های ایرانی باید همواره به اندازه یک میدان اسب از سواحل یونانی دور باشند.»[1]و[2]

2-2- یونانیان

یونانیان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود سراسر دریای سیاه و دریای اژه و راههای آبی سوق الجیشی این منطقه را در اختیار داشتند و از طرف جنوب مدیترانه تا به مصر رفت و آمد می کردند. آن ها نخستین مستعمرات در سواحل دریای سیاه را به وجود آوردند و در شمال پیشرفت داشتند ولی در جنوب با مقاومت فنیقی ها مواجه شدند. و تسلط بر مدیترانه جنوبی برای آنان احراز نشد.

اسکندر مقدونی توانست سراسر دریاهای مکشوف آن زمان را که شامل نیمکره شرقی بود به زیر سیطره خود در آورد. ولی عمر اسکندر و متصرفات و دریاهای پهناور او میان سردارانش تقسیم شد: مصر به بطلمیوس رسید و فعالیت دریانوردی آن تجاری و در شرق مدیترانه در حوضه آبهای دریای اژه بود[3].

[1] . همان، ص 302

[2] . اندازه «میدان اسب» در منابع و مأخذ مورد استفاده بالا ذکر نشده است، در منابع دیگر نیز دیده نشد. اما قدر مسلم «میدان اسب» دارای اندازه یا وسعت معین بوده هر چند که قید نشده است.

[3] ذاکر حسین ،عبد الرحیم ،تاریخ تحولات حقوق بین الملل دریاها،مجله کانون وکلا ، شماره 152،ص68

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.