بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه

در تقابل با اندیشه فوق الذکر  برخی دیگر، معتقدند که بازرسی وسایل نقلیه مشمول مصونیت مکان خصوصی نیست. اکثریت کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در این خصوص اظهار می‌دارند‌: «‌طبق مواد 21، 22، 23 و 24 آیین دادرسی کیفری‌، مأمورین شهربانی و ژاندارمری حق تفتیش و تفحص اماکن‌، اشیاء و اشخاص را دارند. فقط تفتیش منازل در غیر جرائم مشهود باید با اجازه دادستان باشد.»

همچنین نظریه اقلیت این است که‌: «‌بازرسی وسیله نقلیه عمومی احتیاج به کسب اجازه مخصوص از دادستان ندارد. همینطور است وسیله نقلیه شخصی در صورتیکه به عنوان مسکن شخص مورد استفاده قرار نگرفته باشد.»

در عمل نیز ماموران نیروی انتظامی به جهت عدم صراحت قانونگذار در مورد وسایل نقلیه بدون کسب مجوز قضائی اقدام به بازرسی وسایل نقلیه اشخاص می نمایند حتی اداره کل قوانین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه شماره 179/1/0/402 به تاریخ 11/4/79 به همه واحد های نیروی انتظامی اعلام کرد که برای بازرسی خودروها نیازی به گرفتن مجوز از مقام قضائی نیست. اما همانگونه که پیش تر بیان کردیم، دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور را به دلیل آنکه با منطوق صریح ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری و تکلیف ماموران به پیروی از دستورات قضائی‌، مغایر است‌، باطل اعلام نمود.

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی

هر انسانی نیاز دارد در برخی زمان ها و مکان ها از انظار دیگران در امان باشد، انسانها محتاج به مکان خلوت هستند تا برخی از روابط حیاتی خود را در آن محیط برقرار کنند. آرزوها و امیدها و هراس های خود را مورد محاسبه قرار داده و تسویه کنند. انسان نیازمند فرصتی است تا در آن با خویشتن خلوت کند و منزل این فرصت را در اختیار افراد قرار می دهد. حال چنانچه این مکان که امن ترین خلوتگاه به شمار می آید به آسانی در معرض تعرض دیگران قرار گیرد و اعمال و گفت و شنود ساکنان آن به راحتی نظارت و کنترل شود. دیگر زندگی معنای اصلی خود را از دست می دهد. از این رو یکی از ابتدایی ترین و مقدس ترین حقوق انسانی که در طی قرن ها بشر همواره برای دستیابی و حفظ آن مبارزه کرده است و آزادی فردی و بارزترین تجلیات آن مصونیت منزل، مسکن و اقامتگاه است.

یکی از حقوق مسلم هر فرد در جوامع سیاسی‌، اصل مصونیت منزل است که مطلق نبوده و طرز تفکر سیاسی و فلسفی هر کشور‌، حدود و نحوه اجرای قوانین ناظر بر آن را مشخص می کند.

کامل ترین مصداق دفاع از آزادی های فردی در کشور لیبرال پیرو مکتب اصالت فردی تجلی می‌یابد. اما در سیستم های مبتنی بر اصالت جمع‌، محدوده آزادی های عمومی و فردی از جمله حق مصونیت منزل محدودتر است و مبتنی بر پاره ای قواعد حقوقی است.

اصل مصونیت مکان خصوصی که از اصل احترام به آزادی های اشخاص ناشی شده است. سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از اختیار انتخاب اقامتگاه‌، استفاده آزاد از اقامتگاه انتخابی، مصونیت اقامتگاه و مکان خصوصی از هر نوع تعرض.

این مصونیت در تمامی قوانین اساسی کشورها و در قانون اساسی کشور ما  و در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قوانین عادی نیز هر یک به نوبه خود ضمانت اجرا های مطمئنی برای این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شهروندان و آسایش خانواده ها متزلزل نشود.

اصل مصونیت مکان خصوصی در همه حوزه های اجتماعی در برابر همه افراد جامعه چه افراد عادی و ماموران دولتی لازم اتباع است‌. به ویژه در تحقیقات مقدماتی که حقوق و آزادی‌های متهم در معرض تهدید قرار می گیرد، از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. بر این اساس در این گفتار ابتدا اصل مصونیت مکان خصوصی اشخاص در اسناد بین‌امللی را مورد بررسی قرار داده و سپس در بند دوم در نظام حقوق کیفری ایران به بررسی آن می‌پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.