شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

بررسی رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

پایان نامه ارشد :

.

– تسبیب و اصطلاحات مشابه

در بسیاری از موارد تشخیص سبب از میان شرایط گوناگونی که زمینه وقوع فعل زیان بار را فراهم می‌آورد؛ همانند علت و شرط، کار آسانی نمی‌باشد و با اشکال مواجه می‌گردد.

1-7-2-1- وجه اشتراک سبب و شرط

باوجودهریک ازآنهاحادثه منتفی است و هر دوی آنها لازمه برای وقوع ضرر می‌باشد.

2-7-2-1- وجه افتراق 

میان وجود سبب و ورود ضرر ملازمه ای وجود دارد و از وجود سبب به ناچار حادثه روی می‌دهد ، ولی میان وجود شرط و وقوع ضرر ملازمه وجود ندارد و با وجود شرط حادثه امکان دارد شرط عبارت است از:

چیزی که تأثیر مؤثّر منوط به وجود اوست ولی در علیّت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیان افتادن در چاه علتش حفر چاه نیست بلکه خطای کسی است که در آن افتاده ولذا شرط موجب قصاص نمی شود اما سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد یا بگونه ای در ایجاد حادثه اثر دارد واز این جهت مانند علت است. درحقوق انگلیس نیز به تفاوت شرط وسبب توجه شده است به عنوان مثال گفته شده«الف» به« ب »آگهی کار نشان می دهد « ب» اقدام می کند وبرای مصاحبه دعوت می شود ودر راه رفتن به مصاحبه به قتل می رسد اگر نشان دان آگهی ودعوت به مصاحبه نبود اونمی مرد ولی قاتل علت همان ضارب است نه الف(دعوت کننده به مصاحبه) ملاک تمایز شرط از سبب آن است که درمورد سبب (علّت) عمل را می توان به سبب منتسب نمود وشرایط انتساب را دارد یعنی او می نوان مسوول وقابل سرزنش گفت.

3-7-2-1-تفاوت سبب و علت

سبب غیر از علّت است. «می توان علیّت رابه زنجیره ای تشبیه کردکه حلقه های آن راسبب‌های گوناگون تشکیل می‌دهد .»{[1]}

به طور مثال« الف »به سراغ «ب » می‌رود و به او پیشنهاد رفتن برای شنا به رودخانه را می‌دهد و همراه یکدیگر عازم رودخانه می‌شوند. در هنگام شنا ب غرق می‌شود و فوت می‌کند.« الف» در این مثال به عنوان شرط است، چون اگر به او پیشنهاد نداده بود شنا و غرق اتفاق نمی‌افتاد. ولی اینگونه نیست که الزاماً پیشنهاد او باعث ایجاد حادثه گردیده باشد.

{[1]}اردبیلی، محمد علی،پیشین،ص 153.

 

 

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش یاپرسش های اصلی تحقیق:

1 – رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟

2- تسبیب از منظر فقه و حقوق موضوعه چه نقش و جایگاهی در مسؤولیت کیفری دارد؟

3 در اجتماع اسباب در طول یکدیگر، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟

4-  آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟