بررسی سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

مالیات بر کربن: این مالیات از نوع مالیات‌های غیر مستقیم است و  برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انگیزه ایجاد می‌کند تا به سمت فعالیت‌های اقتصادی با آلودگی کمتر حرکت نمایند و در نهایت میزان کل انتشار آلودگی را کاهش دهند.

روش ارزش‌گذاری مشروط: روش ارزش‌گذاری مشروط، شامل پرسش مستقیم از افراد می‌شود که در صورت وجود بازاری برای آسایش و امکانات تفریحی، چه ارزشی را به آن اختصاص می‌دادند. به عبارت دیگر هدف از روش ارزش‌گذاری مشروط درک تمایل به پرداخت پاسخ گویان در سناریوهای بازار فرضی می‌باشد. در واقع در این روش هدف محقق آن است که با مطرح نمودن یک سناریو برای بازار فرضی، تشریح شرایط بازار، ارائه اطلاعات در مورد دلایل نیاز به منابع مالی و موارد مصرف این منابع بر مقادیر تمایل به پرداخت افراد تأثیر بگذارد.

بازار فرضی: بازار فرضی بازاری است که افراد وجود آن را در ذهن خود تجسم می‌نمایند و با توجه به تابع مطلوبیت ذهنی، سطح درآمد، سطح تحصیلات و… ارزشی را که برای محصول آن بازار قائلند ابراز می‌نمایند.

تمایل به پرداخت: تمایل به پرداخت به عنوان معیار اندازه‌گیری منافع مصرف کننده از یک تغییر در قیمت یا مقدار کالا می‌باشد. طبق تعریف، تمایل به پرداخت به مقداری از درآمد پولی یک شخص اطلاق می‌شود که برای دستیابی به یک بهبود در رفاه و یا جلوگیری از کاسته شدن از رفاه، مایل به پرداخت آن است.

 

1-11 خلاصه فصل

در این فصل ابتدا تعریف مسأله، کلیات موضوع و هدف تحقیق ارائه شد. سپس پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق بیان شد و روش ارزش‌گذاری مشروط به عنوان روش مورد استفاده در این تحقیق معرفی گردید. در ادامه محدودیت‌های تحقیق مطرح شد و در نهایت نیز اشاره‌ای مختصر به واژگان اصلی مورد استفاده در تحقیق شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن