سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

پایان نامه ارشد :

معایب

در کنار محاسن ذکر شده برای ارزیابی عملکرد، خطرها و تله هایی نیز وجود دارد که در صورت بی توجهی به آنها، صدمات جبران ناپذیری به سازمان تحمیل می گردد. اگر ارزیابی های به عمل آمده وضع نامطلوب را مطلوب جلوه دهد یا بالعکس، آنگاه ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که سازمان را به ورطه نابودی بکشاند.

برخی از خطرهایی که ارزیابی عملکرد نا صحیح می تواند ایجاد کند عبارت اند است از:

 • ارایه تصویر یک بعدی از سازمان در اثر انتخاب معیارهای تک بعدی
 • ابهام در تحلیل نتایج ارزیابی ها در اثر عدم وجود ارتباط منطقی بین معیارها مورد ارزیابی و یک پارچه نبودن آنها
 • هدایت سازمان به سمتی غیر از جهت گیری استراتژی ها، در اثر ارزیابی ویژگی ها نامرتبط با استراتژی هاو اهداف
 • ارایه اطلاعات ناقص در اثر :
 • انجام ارزیابی در دوره های زمانی نامناسب
 • خلاصه سازی وطبقه بندی نامناسب دادها
 • انتخاب نامناسب متغیرها و شاخصهای مورد ارزیابی(از نظر کمی وکیفی).
 • از بین بردن خلاقیت و نوآوری از طریق ارزیابی ها جزییات فعالیت ها وایجاد محدودیت برای افراد
 • کاهش دقت ارزیابی ها در اثر تحت کنترل نبودن مشارکت افراد در ارزیابی ها
 • تاکید زیاد بر عملکردهای فردی و در نتیجه:
 • کاهش احساس مسئولیت نسبت به کل سازمان
 • کاهش روحیه همکاری و کار تیمی و ایجاد رقابت های ناسالم
 • ایجاد رقابت منفی جهت بدست آوردن منابع

بنابراین آنچه که از موارد فوق نتیجه گیری می شود این واقعیت است که ارزیابی عملکرد باید در غالب یک نظام معین انجام گیرد تا از پراکندگی ارزیابی ها وگرفتار شدن در تله آن جلوگیری شود. سیستم های ارزیابی عملکرد قاعدتا باید به گونه ای باشند که ضمن این که مزایای ذکر شده را دارا باشند، توانایی اجتناب از تله های فوق را نیز داشته باشند. در غیر این صورت و با وجود ارزیابی پراکنده و غیر سیستماتیک، احتمال اینکه سازمان گرفتار تله ها و خطرهای ارزیابی شود بسیار زیاد خواهد بود (غلامی و نور علیزاده، 1387، 33).

2-6 فرآیند ارزیابی عملکرد

هر فرآیندی شامل اجرای مجموعه ای از اقدامات با ترتیب و توالی خاص منطقی و هدفمند می باشد. ارزیابی عملکرد مستلزم پیمودن گام های متعدد است. گام های مورد نظر در ارزیابی عملکرد به شرح زیر می باشد:

 1. تدوین و یا بررسی رسالت ها، ماموریت ها، اهداف کلان و استراتژی ها
 2. تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد
 3. تدوین و برقراری معیارها (استانداردها) ی عملکردی مرتبط با شاخص های ارزیابی
 4. ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی به ارزیابی شونده
 5. اندازه گیری عملکرد واقعی
 6. مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص
 7. اعلام نتایج و نحوه نیل به آنها به ارزیابی شونده
 8. اقدام به منظور به کارگیری عملیات اصلاحی برای بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد.

شکل (2-1) فرآیند ارزیابی عملکرد را نشان می دهد. لازم به ذکر است وجود حلقه بازخورد در واقع اثربخش شدن نظام ارزیابی را تضمین می کند (مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، 1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف تحقیق

هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه است؟
 • دلایل احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه است؟