بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

پایان نامه ارشد :

 

فهرست

 

 

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

چکیده..………………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                          اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                          مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3  

اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..3  

 

بخش اول

کلیات و تعاریف

 

فصل اول: واژه شناسی خسارت……………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: انواع خسارت………………………………………………………………………………………………………11

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت……………………………………………………………………………………………14

فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک………………………………………………………………………..16

1-4- قانون بیمه‌ای ایران………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-4-  قانون دریایی ایران………………………………………………………………………………………………….17

2-1-4- آئین نامه بندرهای ایران…………………………………………………………………………………………….18

3-1-4- کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور……………………………………………………19

4-1-4- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی……………………………………..20

5-1-4- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها…………………………………………………..21

6-1-4- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی………………………………………………………………………………22

7-1-4- کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی ……………………………………………………………………….23

2-4- سایر اسناد بین‌المللی………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-4- قوانین دریایی 1906 انگستان………………………………………………………………………………………25

2-2-4- کنوانسیون 1982 حقوق دریاها…………………………………………………………………………………….26

3-2-4- کنوانسیون بین المللی جستجو، و نجات دریایی………………………………………………………………..27

4-2-4- کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا………………………………………………………………..28

5-2-4- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی……28

الف) اصول کلی حقوقی………………………………………………………………………………………………………28

ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی……………………………………………………..30

6-2-4- کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی………………………………………32

7-2-4- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر……………………………………………………………………………..32

8-2-4- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد………………………….33

فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….34

1-5- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)…………………………………………………………………………………..34

2-5- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)………………………………………………………………………………….36

فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت……………………………………………………………………………………38

فصل هفتم: حقوق و تکالیف………………………………………………………………………………………………….39

1-7- حقوق و تکالیف زیان‌دیده………………………………………………………………………………………………..40

1-1-7- تکلیف به جلوگیری از، زیان……………………………………………………………………………………….41

2-1-7- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان………………………………………………………………………………42

2-7- حقوق و تکالیف مسبب حادثه…………………………………………………………………………………………….42

بخش دوم

انواع خسارات در حوادث دریایی

 

فصل اول: انواع خسارات………………………………………………………………………………………………………45

1-1- خسارات جانی………………………………………………………………………………………………………………46

2-1- افراد کشتی……………………………………………………………………………………………………………………47

3-1- افراد ساحلی………………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم: خسارات محیط‌ز‏‏یستی…………………………………………………………………………………………..51

1-2- خسارات به بنادر و چاه‌ها…………………………………………………………………………………………………51

2-2- خسارات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………57

1-2-2- خسارات ناشی از آلودگی نفتی و غیر نفتی………………………………………………………………………60

فصل سوم: خسارات مالی……………………………………………………………………………………………………..71

1-3- تخریب مناطق ساحلی………………………………………………………………………………………………………71

2-3- ورود خسارت به کشتی‌ها‏‏‏‏…………………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم: خسارتهای ناشی از عملیات نجات رسانی……………………………………………………………..80

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب این تحقیق در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پایانی نیز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.