بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

بند ششم: قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب 22/2/1355

در اصلاحیه مذکور دامنه افرادی که دیوان کیفر صلاحیّت  رسیدگی به جرایم آنها را داشته گسترش یافته ضمن اینکه در ماده 2 کلیه جرایم مذکور که به سبب شغل و وظیفه ارتکاب یافته می بایست در دیوان رسیدگی می شد. پس ملاحظه می شود در موارد مذکور علاوه بر حسب شغل، وظیفه نیز به آن اضافه شد ضمن اینکه علاوه بر مدیران ادارات، شهرداران، رؤسا و مدیران اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت ها و مؤسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور نیز در صلاحیّت  دیوان کیفر قرار گرفت.

در بند 2 ماده 2 علاوه بر جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری، جرایم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان، سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بند 1 و کارمندان شهرداری ها و شهرداران غیرمراکز شهرستان ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد همچنین کلیه جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس با تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

ملاحظه می شود قانونگذار با تصریح علاوه بر افزودن چند عنوان جزایی که توسط سایر کارکنان به سبب شغل و وظیفه مرتکب می شوند در صلاحیّت  دیوان قرار داد لیکن به موجب تبصره ذیل ماده مذکور بیان داشت رسیدگی به جرایم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در صلاحیّت دادسرا و دادگاه های عمومی تهران می باشد.

البته منظور تبصره جرایمی است که توسط دارندگان پایه های قضایی بدون ارتباط به شغل و وظیفه آنها ارتکاب می یابد در حالی که چنانچه دارندگان پایه های قضایی به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرایمی شوند به موجب بند 1 ماده مذکور بایستی به جرایم آنها در دیوان کیفر رسیدگی شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود