بررسی صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم: انواع بلوغ

الف) بلوغ جسمی یا فیزیولوژیک: در این دوره، رشد و ترشح غده های مختلف سبب به هم خوردن تعادل کودکی می شود و بدن در وضعیت جدیدی قرار می گیرد بارزترین نشانه رشد بدنی در دوران بلوغ، پیدایش میل جنسی و بیداری جنسی است که در دختران زودتر از پسران ظاهر می‌شود.

ب) بلوغ شرعی (سن تکلیف دینی): شرع مقدس اسلام سن 9 سال قمری برای دختران و سن 15 سال قمری را برای پسران به عنوان سن تکلیف و انجام واجبات الهی تعیین فرموده است.

ج) بلوغ عرفی (سن قانونی): قوانین مدنی در کشورهای مختلف اغلب دو یا سه سال دیرتر از دستورات شرعی نوجوانان را بالغ و مسئول رفتار خود می شناسند و معمولاً بالاتری را به عنوان سنین قانونی در نظر می گیرند.

د) بلوغ روانی (بلوغ شخصیّت): بلوغ روانی فرد دارای جنبه های مختلفی از قبیل پختگی هوش، درک مفاهیم اخلاقی، نقطه‌ی اوج حافظه، کمال انفعالات و سایر خصوصیات ذهنی است که در صورت هماهنگی تعادل فرد را موجب می شود و در صورت ناهماهنگی، به رفتار غیرمادی یا عدم تعادل روانی منجر می شود.[1]

نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است. دانشمندان و متخصصان فیزیولوژی بر این عقیده اند که چنانچه انسان به حد خاصّی از رشد جسمی و جنسی برسد دگرگونی های مختلفی در بدن او رخ می دهد. البته رشد جسمی و جنسی انسان ارتباطی به کمال عقلی او ندارد، چون دیوانه و سفیه هم رشد جسمی و جنسی دارند.[2]

مرحوم حضرت آیت الله مرعشی شوشتری(ره) نیز بیان می دارند: «فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر ننموده اند. تنها کسی که از قدمای اصحاب، رشد را ذکر کرده مرحوم علامه حلی است که در کتاب تحریر می‌فرماید: عاقله از طرف کودک مسئول دیه است، مادامی که به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد- در قتل عمد که مثال می زند- دیگر عاقله مسئول نیست، پس رشد را لازم دانسته و عجیب اینکه فقهای متأخّر از علامه این مسأله را مورد انتقاد قرار داده اند که شما چرا می فرمایید باید رشد وجود داشته باشد تا خود کور (به نظر نگارنده کودک بوده بخشی از کلمه اشتباه چاپ شده) مسؤول باشد بلوغ تنها کفایت می کند».[3]

[1] – حسنیی، سیداکبر- نوجوانان امروز (شناخت و تربیت)، ناشر مؤسسه فرهنگی- تربیت- چاپ سوم 1385 صص 18-16

[2] – موسوی بجنوردی، سیدمحمد- اندیشه های حقوقی(1) حقوق خانواده- انتشارات مجد- چاپ اوّل 1386 ص 199

[3] – مجله حقوقی دادگستری- فصلنامه حقوقی، اجتماعی و انتقادی قوّه قضائیه- مسئول عبدالرضا ایزدپناه، شماره 45- زمستان 1382 صص 16-15

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود