همیشه هم این گونه نیست که مرتکبین بزهکار تنها از قشر فقیر جامعه باشند بلکه در اقشار متوسط و بالای جامعه هم تحت عناوین مختلف این بزهکاریها رخ می دهد ولی بحث اشتغال عاملی مهم در وقوع جرایم در این شهرستان می باشد که چنانچه به آن اهمیت داده شود و زمینه اشتغال افراد بیکار مرتفع گردد قطعاً آمار ارتکاب بزهکاری یاد شده در این شهرستان کاهش خواهد یافت. البته بایستی گفت با راه اندازی کارخانه هایی در کنار مس سرچشمه و استفاده از نیروی کار بومی در آنها و جلوگیری از ورود مهاجرین به شهرستان و همچنین اخراج مهاجرین افغانی از این شهرستان و دعوت از سرمایه دارا بزرگ شهرستان در جهت سرمایه گزاری مفید در شهرستان رفسنجان، برای پیشرفت چشم گیر در زمینه اشتغال زایی باید قدمهای محکمی برداشته شود تا به نوبه ی خود کمکی به کاهش بزهکاری کرده باشد.
فصل سوم
تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان
در شهرستان رفسنجان
با توجه به این که عنوان پژوهش مربوط به بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان می باشد به همین منظور، در این بخش یک پرسشنامه مشتمل به سوالاتی در ارتباط به عوامل شخصی و خانوادگی، عوامل اقتصادی و اجتماعی به طور تصادفی وانتخابی بین اطفال و نوجوانان بزهکار پخش، به تحلیل نتایج آن می پردازیم و از آنجا که بزهکاری عمده در بین اطفال و نوجوانان به دلیل داشتن اعتیاد و سرقت است و به ویژه سرقت برای بدست آوردن هزینه مواد و اعتیاد، است به بررسی علل این جرایم به عنوان جرایم ارتکابی اطفال و نوجوان در این شهرستان می پردازیم.
بخش اول
تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه های اطفال و نوجوانان بزهکار
از آنجا که موضوع پژوهش ما در رابطه باعلل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان می باشد، در همین جا لازم است به این نکته اشاره نماییم که دررفسنجان، برخی علل همچون علل اقتصادی ، فرهنگی و خانوادگی موجب بزهکاری اطفال و نوجوانان را فراهم نموده اند. و این عوامل را باید در اوضاع شهرستان رفسنجان با عامل مواد مخدر که باعث از هم پاشیدگی خانواده ها وبعضا از دست دادن سرپرست خانواده یا یکی از والدین بیان نمود که باعث بروز مشکلات عاطفی و اقتصادی بیشتری شده است و عدم توجه مناسب به حل این مشکلات خود موجبات بزهکاری اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید پیوند زد و نمی توان گفت که دولت و مسولان به این مساله توجه نکرده اند که عامل مواد مخدرجامعه را از بین برده است و محیط نا امنی را فراهم نموده است که در آن بزهکاری اطفال و نوجوانان بسیار زیاد شده است. برای روشن شدن این موضوع به آمار کانون اصلاح و تربیت کرمان در رایطه با بزهکاری اطفال و نوجوانان در سالهای اخیر اشاره می شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ورودی جرایم عمومی ورودی مواد مخدر ورودی کل
سال۷۹ ۶۶ ۴۴ ۱۱۰
سال ۸۰ ۲۲۱ ۱۳۲ ۳۵۳
سال ۸۱ ۱۷۰ ۸۱ ۲۵۱