کد ۱
کارمند عادی

کد ۲
فرهنگی

کد ۳
کارگر

کد ۴
دلال

کد ۵
مغازه

کد ۶
نظامی

کد ۷
راننده

کد ۸
پرستار

کد ۹
پزشک

کد ۱۰
متفرقه

کد ۱۱
بیکار

 
فراوانی پاسخ ها به ترتیب زیر است:
کارگر (۲۷%) بیکار (۲۵%) دلال (۱۳%) متفرقه (۱۲%) راننده (۱۰%) کارمند عادی(۷%) مغازه (۲%) و سایر مشاغل هر کدام
علاوه بر طلاق، مرگ پدر و مادر نیز بسان آورای سهمگین بر کانون و پیکره خانواده سایه افکنده و در برخی موارد به دلیل بی توجهی یا کم توجهی به فرزندان و جایگزین شدن عنصر نامناسب به جای فرد از دست رفته، ضعیف شدن فرایند نظارتی خانواده، افزایش بیمار گونه بحران های روحی و روانی فرزندان و.موجب روی آوری فرد به ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی می شود.
در خصوص خانواده هایی که با ازدواج مجدد برقرار شده اند نیز بایستی اشاره کرد که این خانواده ها نمی توانند نقش خانواده اولیه را در انتقال ارزش های اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری ایفا کنند. زیرا معمولا پدر خواندگان یا مادرخواندگان فاقد احساسات اصیل پدر و مادر اصلی هستند، علاوه بر آن که کودک نیز نسبت به آنان از چنان احساس فرزندی برخوردار نیست همچنین طردشدگی فرزندان از خانواده ها و عدم حضور آنان در خانه مهم ترین عامل گرایش کودکان، نوجوانان و جوانان به سوی ارتکاب بزهکاری است .
برخورداری کودکان از یک خانواده والد زندانی، یکی از بارزترین نشان های خطر است که بر احتمال مزمن شدن بزهکاری نزد این دسته می افزاید؛ زیرا کودکان دارای والد زندانی، از یک سو در خانواده ای زندگی می کنند که نقض هنجارهای بنیادین اجتماعی در میان آنان مرسوم بوده و در نتیجۀ ناسازگاری پیاپی، کودکان را چندان سرزنش نمی کنند و از سوی دیگر، خانواده آنان فاقد سرپرست بوده که همین مقوله موجبات نبود نظارت های خانواده بر رفتار این دسته را فراهم می آورد. علاوه بر این، فرزندان این خانواده ها به جهت از دست دادن سرپرست خود؛ حتی برای یک دوره معین؛ به احتمال زیاد با مشکلات مالیاقتصادی مواجه می گردند که می تواند زمینه ای برای متمایل شدن آنان به سمت بزهکاری به عادت آمده باشد.به همین جهت، سیاست گذاران جنایی، حمایت از اعضای خانواده زندانیان را مورد توجه قرار داده اند تا از رهگذر اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب این دسته به سوی همنوایی با قواعد اجتماعی و دوری گزینی از رفتارهای مجرمانه سوق یابند. ( نیازپور،۱۳۸۷،۲۸)
سوال نهم – آیا دوستان و همسالان شما کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشتند؟

مطلب دیگر :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان- قسمت ۲۸

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است