۱۴%

۴%

۱۳%

۳۰%

۳۹%

د- میزان تحصیلاتتان

کد ۱
بی سواد
کد ۲
ابتدایی
کد ۳
حدود دیپلم
۶۰% ۲۷% ۱۳%

میزان تحصیلات مصاحبه شوندگان به ترتیب فراوانی به شکل زیر است:
بی سواد۶۰%،ابتدایی ۲۷%، حدود دیپلم ۱۳
بسیاری از دانش آموزان نه تنها اندکی تأثیرپذیری از والدین نداشته بلکه از معلمان و مربیان آموزشی و تربیتی مدارس نیز به دلیل عدم وجود رابطه ی صمیمی و دوسویه الگوبرداری نکرده و تقریباً نسبت به صحبت ها و رفتار مربیان خود بی تفاوت هستند. دلیل این مسأله را نمی توان بی توجهی دانش آموزان دانست بلکه متأسفانه معلمان و دبیران مدارس نیز به دلیل عدم آموزش های مناسب نمی توانند با دانش آموزان ارتباط برقرار کرده و ترجیح می دهند که فقط مشکلات ترس دانش آموزان را حل کنند و رفع مشکلات و کمبودهای روحی و روانی و عاطفی دانش آموزان را با خانواده و بیرون مدرسه ارجاع می دهند و عمده اهداف مربیان و استادان و معلمان اقتصادی شده و کمتر به اهداف آموزشی توجه می کنند. البته این عملکرد معلمان غیرطبیعی و غیر مسئوولانه نیست زیرا آنان به عنوان عضوی از این جامعه با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند. لذا برای حل این مشکلات می توان با تقویت ادبیات، هنر، سینما، ترویج روحیه نقدپذیری، رواج آزادی و تغییر مشکلات بنیادی و اجتماعی و اقتصادی است.
خانواده ها و معلمان باید بدانند که تنبیه و مجازات بیش نخواهد بود. نظام آموزش و پرورش باید بطوری طراحی شود که نوجوانان و جوانان را با کار و فعالیت اجتماعی آشناساز و این آشنایی وسیله ای باشد برای تأمین معاش و کسب درآمد به ویژه برای آنان که از پیشه مالی کمتری برخوردارند، زیرا اگر نوجوانان احساس استقلال مالی کنند و عزت نفس خود را حفظ کنند بیشتر به تعدیل و کنترل رفتارهای خود دست خواهند زد، تغییر محیط اجتماعی می تواند در تربیت بزه کاران مؤثر باشد.
با بررسی آمارهای موجود می توان گفت که مدارس و معلمان رفسنجان توانسته اند به وظیفه خود بنحو خوبی عمل نمایند و با آشنا کردن افراد و فراهم کردن محیط آموزشی مناسب جلوی ارتکاب جرم و تأثیر پذیری افراد برای ارتکاب جرایم گام های مهمی در این زمینه بردارند. بویژه آنکه معلمان توانسته اند رابطه ای دوستانه و محیطی صمیمی در مدارس فراهم آورند و این خود در جلوگیری از بزهکاری افراد فراهم آورده است.
اگر پذیرفته شود که پلیسعامل موثری در پیش گیری از ارتکاب جرم کودکان می باشد، نیاز به تعامل با آموزش و پرورش احساس می گردد. البته، باید عنوان کرد که امروزه اقداماتی زیادی در شهرستان در این رابطه صورت می گیرد؛ یکی از برنامه های صورت گرفته فعالیت های بین پلیس و مدارس و دانشگاه و مراکز آموزشی است. این نهاد با ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهش تخصصی در نیروی انتظامی، سعی دارد تا تعامل خود را با نهادهای آموزشی افزایش دهد. از جمله پروژه های که این مرکز برروی آنکار می کند، نقش کارکردی سیستم در بحث پلیس جوان و نوجوان در کشور است. ( سردارجزینی ، ۱۳۸۳،۱۱۱)
در بحث پیش گیری، بحثی تحت عنوان آموزش همگانی وجود دارد.نیروی انتظامی در این رابطه سعی کرده است ضمن ایجاد محیط های فرهنگی وارتباط با مدارس برای آموزش همگانی از دانش آموزان مستعد، تحت عنوان پلیس مدرسه یا پلیس یاران جوان استفاده کند. این دانش آموزان علاوه بر اینکه دیگر دانش آموزان را از ارتکاب بزه منع می کنند، خود نیز به عنوان یک عامل اجرایی در سطح مدارس فعالیت می کنند. در حال حاضر فعالیت ها واقدامات متعدّدی در ارتباط بین پلیس آموزش و پرورش صورت گرفته که مواردی از آن از قبیل زیر است
۱٫ارتباط پلیس با آموزش و پرورش و تشکیل جلسات مختلف؛
۲٫حضور پلیس در مدارس و صحبت با دانش آموزان؛

مطلب دیگر :
فایل دانشگاهی - بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.