بررسی عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-دانلود پایان …

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد

تجزیه و تحلیل مؤثر خواسته‌های مردم از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به پیش‌بینی کمبودها و نیازهای جاذبه‌های گردشگری طبیعی و یا استفاده از خدمات کالاهای زیست محیطی کمک قابل توجهی نماید. از جمله این عوامل، ارزشی است که افراد برای بازدید و استفاده از این مکان‌ها قائل هستند که جزء منافع مستقیم تفرجگاه‌ها و خدمات حاصل از کالاهای زیست محیطی به شمار می‌رود و مردم آن را با بیان مبالغ تمایل به پرداخت ابراز می‌نمایند.

به طور کلی ممکن است تفاوت در تمایل به پرداخت افراد، از عوامل جمعیت شناسی، اقتصادی- اجتماعی و روانشناسی خاص نشأت گرفته باشد. در نظر گرفتن این عوامل، زمانی که اتخاذ یک سیاست هزینه‌ای نظیر اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان نتایج مهمی‌را از نظر معیار برابری به همراه داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است.

براساس مدل آجزن و فیشبین[1] (1975)، متغیرهای رفتاری مانند تمایل به پرداخت، تابعی از نگرش‌های تأثیرپذیر از تجربیات رفتاری می‌باشند. به عنوان مثال بررسی‌ها نشان داده‌اند که عضویت در سازمان‌های محیط زیستی و نگرش مثبت به حفاظت از محیط زیست، ارتباط نزدیکی با تمایل به پرداخت افراد دارد (کارلسون و جانسون،2000)[2]. همچنین مطالعات گرگنسن[3] و لارمن[4] در سال 1996 نشان می‌دهد که آنچه مصرف کنندگان انتظار دارند بپردازند، مرتبط با مبالغی است که قبلاً پرداخت نموده‌اند. یافته‌های مانفردو[5] و کر[6] (1991) نیز نشان می‌دهد که رفتار پیشین افراد در پرداخت هزینه، برتمایل به پرداخت آن‌ها در آینده تأثیر می‌گذارد. تجربه بازدید قبلی از مکان جاذبه طبیعی و تعداد بازدیدها از مکان جاذبه طبیعی نیز بر تمایل به پرداخت افراد مؤثر است. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که اگر مردم مسافت طولانی را برای رسیدن به مکان جاذبه طبیعی طی کنند، مایلند برای ورود به آن مکان مبلغ ورودیه بیشتری را بپردازند( لوویر و همکاران، 1997)[7]. نش[8] و کلاوسون[9] (1966) در بررسی خود در مورد اقتصاد تفریحات خارج از خانه بیان نمودند که تقاضا برای جاذبه‌های طبیعی دارای مناظر منحصر به فرد و امکانات تفریحی برجسته، نسبت به قیمت بی‌کشش است. برخی شواهد نشان می‌دهد که افراد دارای تحصیلات بالاتر و افراد جوان‌تر، سیاست‌های پرداخت برای جاذبه‌های طبیعی را بیشتر حمایت می‌کنند( بوکر و همکاران1999)[10] . هر چند برخی بررسی‌های دیگر، ارتباط مثبت متغیر سن با تمایل به پرداخت را تأیید می‌نماید (نبین برال و همکاران،2008)[11]. به این ترتیب به نظر می‌رسد متغیر سن می‌تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر تمایل به پرداخت داشته باشد و این مسئله نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

2-Fishbein And Ajzen Model

1 Carlsson&Johansson,2000

[3] – Gregensen

[4] – Laarman

[5] – Manfredo

[6] – Ker

6 Louviere et all ,1997

7– Knetsch

8– Clawson

9 Bowker et all,1999

10 Nabin baral et all ,2008

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن