بررسی فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

5تعاریف سنجش از راه دور

پیش از تصویب قطعنامه 4165 در سال 1986توسط مجمع عمومی سازمان ملل، تعاریف متعددی برای سنجش از راه دور وجود داشته که به طور کلی محتوای آنها بسیار شبیه به یکدیگر بود. برخی از این تعاریف عبارتند از:

الف-مجلس کمیته نمایندگان آمریکا در مبحث کیهان شناسی دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده:”بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء یا پدیده خاص، که دستگاه جمع آوری اطلاعات در تماس نزدیک با موضوع تحت بررسی نمی باشد”[1]. این تعریف، یک تعریف گسترده است که حتی می تواند آزمایش پزشکی با اشعه ایکس یا حرکت کشتی ها با هدایت راهداری را نیز شامل شود.

ب-کمیته سازمان ملل در جلسه دوم خود درسال  1973، در خصوص استفاده دایمی از فضا اعلام کرد که:”دریافت از راه دور یک روش شناسایی طبیعت و ویژگی ها آن، در سطح یا زیر سطح زمین به طریق مشاهده از فضا اطلاق می شود.”[2]در حال حاضر چنین روشی با انتشار و انعکاس پرتوهای الکترومغناطیسی  انجام می شود. این تعریف، تعریفی بسیار دقیق تر است که به دنبال توصیف یک عملیات فضایی خاص است.

ج-در سال 1987 اس همپنیس[3]، در دانشگاه کشاورزی وجنینگن[4] در هلند دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرد: ” به اطلاعات جمع آوری شده به وسیله حس گرها از اشیاء، مواد وموقعیت قرار گرفتن آنها در زمین  و پردازش  چنین اطلاعاتی برای معرفی عناصر. این یک تعریف عملکردی است که تکیه بر کنترل و پردازش اطلاعات دارد.

د-در سال 1982 دریافت از راه دور را اکتشاف و بررسی منابع زمین از طریق حس گرهای نصب شده بر روی هواپیماها و ماهواره ها تعریف کرده است. این یک تعریف مختصر است که به نظر می رسد تاکید بر استفاده از حس گرها دارد[5].

در نهایت، در سال 1986 مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه شماره 4165 دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده است: دریافت اطلاعات موجود در سطح زمین از فضا به وسیله استفاده از امواج الکترو مغناطیسی ساطع شده از اشیاء مورد نظر، با هدف پیشرفت مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست[6].

صرف نظر از این تعاریف، بهتر است که دریافت از راه دور را به عنوان مشاهده اشیاء بدون تماس فیزیکی از یک موقعیتی در فضا با هدف نظارت بر مشاهدات دانست.

[1] -Salin,p.A,proprietary Aspects of commercial Remote sensing Imagery,Northwestern Journal of International Law &Business,Northwestern University Scool of Law Press,1993,Vol.13,no 3,p.351.

[2] -A.W Sithoff,Question of International Law,edited by Gyorgy Harszti,Hungray,1977,p.29.

[3]. S. Hempenius

[4] .Agricultural University of Wageningen

[5].Patric  A .Salin, proprietary aspect  of commercial Remote –sensing Lmagery ,13 NW.J.INT’L L.&BUS.349,352.(1992).

[6] .Principle Relating to Remote of the Earth from outer space G.A.Res.41/65,U.N.Doc.A/Res/41/65,Annex 1(a),dec.3,1986.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.