بررسی قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

بند اول – تعریف نمایندگی:

نمایندگی در لغت به معنای نماینده بودن آمده و نماینده را هویدا کننده و نمایان کننده معنی کرده اند.[1] همچنین نمایندگی به کارگزاری نیز معنا شده است.[2] نمایندگی در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی آن دور نشده است. و در اصل و مبنا تفاوت چندانی در انظار مختلف دیده نمی شود . قبل از تعریف نمایندگی لازم است تعاریف متعددی که از رابطه نمایندگی در کتب حقوقی مطرح شده است را مطرح کنیم بعضی در تعریف نمایندگی گفته اند رابطه حقوقی بین نماینده و اصیل که به موجب آن نماینده می تواند به نام و حساب اصیل قراردادی ببندد که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود[3] این تعریف از حیث اینکه علاوه بر نیابت قراردادی سایر مصادیق نمایندگی را در بر می گیرد در خور تحسین است . اما از حیث موضوع نمایندگی جامع نیست چراکه آنرا محدود به انعقاد قرارداد کرده در حالیکه دایره موضوع نمایندگی همانطور که در عناصر آن خواهد آمد. محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می تواند از جانب اصیل انشاء ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد .عده ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته اند نمایندگی عبارت است از جایگزینی اراده نماینده به جای اراده اصیل در حالیکه اثر حقوقی این اراده به شخص اصیل منتسب می شود گویا اراده خود اوست.[4]به نظر می رسد عبارت جایگزینی اراده مفید و رسا برای بیان ماهیت و مفهوم نمایندگی نباشد . چراکه متبادر از واژه مذکور در ذهن کنار رفتن اراده اصیل و در نتیجه جانشین شدن اراده نماینده در موضوع یا امری می باشد . در حالیکه وجود اختیار و صلاحیت در اراده نماینده موجب سلب چنین صلاحیتی از اراده اصیل نمی شود . بلکه اراده نماینده در کنار و همراه اراده اصیل قرار می گیرد.پس موجبی برای جایگزینی آن نیست . این تعریف بیشتر نشانگر مفهوم قائم مقامی است . از طرفی تعریف مذکور به نظر می رسد که نمایندگی قانونی را مورد توجه قرار نداده است. چراکه در مولی علیه که ولی نماینده قانونی آن است از خود اراده ای ندارد . این ولی است که به حکم قانون عمل حقوقی را برای اصیل (مولی علیه)اراده می کند . بعضی دیگر نمایندگی را چنین تعریف کرده اند :نمایندگی عبارت است از آن که شخصی به نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به ویژه در انعقاد یک قرارداد به نام و به حساب شخص دیگر اقدام نماید به طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوب عنه شود.[5] این تعریف از تعاریف دیگر کاملتر است و از آن بعد که اختیار انجام هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر گرفته صحیح است . اما ایرادی که در این تعریف و سایر تعاریف مشابه دیده می شود این است که نمایندگی را بر محور اختیارات و اقدامات نماینده تعریف کرده و به ماهیت آن توجه نکرده است .   اینکه آثار نمایندگی در دارایی اصیل ظاهر میشود ناشی از دو امر اختیار و یا سلطه نماینده بر امور اصیل است که خود از آثار وجود رابطه نمایندگی است.

عده ای دیگر نماینده را تعریف کرده اند و گفته اند«نماینده شخصی است که با اذن شخص یا به حکم قانون می تواند به نام این شخص و به حساب او عمل کند»[6] این تعریف از نماینده جامع نیست زیرا نمایندگی قضایی را شامل نمی شود . بعضی دیگر در تعریف نماینده گفته اند :عنوان کسی است که عمل حقوقی را برای دیگری و به نام او انشاء می کند و این بر حسب قدرت قانونی یا اختیار ناشی از عقد است .[7] تعریف مذکور جامع افراد و مصادیق نمایندگی نمی شود چراکه ممکن است نمایندگی در عمل حقوقی نباشد.(نمایندگی در دعاوی دادگستری)یا اختیارات ناشی از تصمیمات دادگاه باشد که نه منسوب به اراده اصیل است و نه زاده حکم قانون. بعضی دیگر در مورد این ماهیت گفته اند «نمایندگی به مفهوم دقیق کلمه موقعی مصداق پیدا می کند که محتویات اراده موجد عمل حقوقی از طرف کسی که طبیعتاً باید اعلام شود اعلام نگردید. بلکه از ناحیه شخص دیگری اعلام شود و معهذا آثار حقوقی آن دامنگیر اصیل می شود مثل عمل حقوقی وکیل و قیم و ولی و….»[8]با توجه به تعریف های ارائه شده فوق اینک نظر خود را در تعریف نمایندگی بیان می نمائیم رابطه حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ، تراضی و حکم قضایی بین دو شخص ایجاد می شود که به موجب آن صلاحیت دخالت در امور اصیل از جانب نماینده با رعایت مصلحت و غبطه اصیل برای او بوجود می آید که با این تعریف به نظر می رسد جامعیت و مانعیتی برای نمایندگی بوجود می آید.

[1] – دهخدا ،علی اکبر ، لغت نامه ، واژه نماینده و نمایندگی،انتشارات دانشکاه تهران،1352،

[2] – معین ،محمد ، فرهنگ فارسی ، واژه نماینده، انتشارات معین،1381،

[3] – قاسم زاده ، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر – چاپ اول ، تهران ، 1383، ش113

1- دادمرزی ، سید مهدی ، دوره حقوق تعهدات ،ج1 ، بی جا، بی تا ، ص99

2-  درودیان ، حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی 3-، دانشکده حقوق دانشگاه تهران،بی تا، ص107

3- شهیدی ، مهدی ، شروط ضمن عقد،انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ، 1386 ص135

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر،مبسوط ، جلد 5، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم،تهران ،  1381،ص 3690

1- امیری قائم مقامی، عبد المجید، حقوق تعهدات، جلد دوم ،بی جا، بی تا، ص107

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟