دانلود پایان نامه

موضوع :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

پایان نامه ارشد :

 

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

وظیفه هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون  سازمان ملل را  برعهده دارد. این کمیساریا ، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید همکاری می کند، برنامه کاری موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تماموقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند .[1]

کمیسیون مقام زن

شورای اقتصادی واجتماعی ملل متحد در 1946 طی قطعنامه ای کمیسیون مقام زن را تاسیس نمود. این کمیسیون از ارکان وابسته به شورای مذکور است. کمیسیون مرکب از 45 عضو است که برای مدت چهار سال از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می شوند. اهم وظایف کمیسیون مقام زن عبارتند از : تهیه و ارائه توصیه ها و پیشنهادهایی در مورد ارتقاء حقوق زنان در زمینه های مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به شورای اقتصادی . اجتماعی ملل متحد و نیز رسیدگی به شکایات و اطلاعات مربوط به نقض حقوق زنان.کمیسیون مقام زن به سال 1993 اعلامیه مربوط به از بین بردن خشونت در مورد زنان را تنظیم نمود که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید.[2]

کمیته حقوق کودک

بر اساس قطعنامه 25/44 مجمع عمومی از 1989 ایجاد شده و طبق ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک هر پنج سال یک بار گزارش کشورهای عضو را دریافت و بررسی میکند.

 

کمیته منع تبعیض نژادی

کمیته منع تبعیض نژادی بر اساس ماده هشت کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ایجاد شده است و هر دو سال یکبار گزارش کشور ها را در یافت می کند.

[1] – طوسی ،حمید رضا ، فرایند حمایت از قواعد حقوق بشر در حوزه های بین المللی نظارت، ،1387، پایگاه اطلاع رسانی حوزه

[2] – ضیایی بیگدلی،محمد رضا، همان،ص256