بررسی مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم: مبنای تسلیم

در این که چرا باید فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم و یا خریدار ثمن را به فروشنده تسلیم کند چندین احتمال وجود دارد.

1- یک احتمال آن است که چون هرگاه مبیع عین معین باشد ،به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد .پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد و از آنجایی که تصرف مال غیر نامشروع می باشد بایع باید آن را به مالکش بدهد.[1]و نباید بدون اذن مالک (خریدار) آن را در تصرف خویش نگاه دارد.[2]

2- ممکن است گفته شود که لزوم تسلیم مبیع ،ناشی از التزام به انتقال مالکیت مبیع است .[3]

3- و یا اینکه ممکن است گفته شود الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد به این صورت که ملزم بودن هریک از طرفین به تسلیم ،ناشی از شرط وتعهد ضمنی در عقد بیع ،که یک عقد معاوضی است ، می باشد. یعنی طرفین معامله علاوه بر آنکه عوضین را به یکدیگر تملیک می کنند در ضمن متعهد می شوند که آنچه را تملیک شده به منتقل الیه آن تسلیم نمایند.پس از نظر تحلیل حقوقی بیع عبارت است از تملیک مورد و تعهد به تسلیم آن.[4]

قانون مدنی ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع را ناشی از آثار بیع صحیح تلقی کرده است . بنابراین الزام طرف معامله به تسلیم مورد معامله به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست.[5] بلکه ریشه قراردادی دارد و ناشی ازعقد بیع است و هدف نهایی از بیع این است که خریداربتواند در آن تصرف کند.

در تأیید این احتمال قسمت اخیر ماده 348 قانون مدنی بیان داشته که اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد ،بیع باطل است و این ماده نشان می دهد که بیع از لحاظ تحلیلی علاوه بر تملیک که به محض وقوع عقد به وجود می آید،شامل تعهد بر تسلیم نیز است. بنابراین اگر در عقد،تعهد به تسلیم تحقق نیابد ،اثری برآن مترتب نمی گردد.

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع

از آنجایی که تسلیم مفهومی عرفی و معنوی دارد و تسلیم تنها مفهوم مادی نیست ،بایع باید مبیع را به گونه ای در اختیار خریدار قرار دهد که بتواند از آن استفاده کند.بنابراین بایع باید اطلاعات لازم برای چگونگی بهره برداری از مبیع را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهد و تا قبل از آن تسلیم به طور کامل محقق نشده است .

البته تعهد به دادن این اطلاعات بستگی به مبیع دارد که دادگاه بایدتشخیص دهد که در آن مورد بدون دادن اطلاعات،تسلیم به مفهوم عرفی در آن انجام شده است یا نه؟و همچنین اگر بایع به طور ضمنی تعهداتی را بر عهده گرفته باشد آنها را نیز باید انجام دهد. و گرنه به عنوان مثال اگر بایع متعهد شده باشد که همه اطلاعات لازم درباره ی عیوب پنهان و آشکار مبیع را به اختیار خریدار قرار دهد و بایع به این تعهد خود عمل نکند نه تنها تسلیم را به طور کامل انجام نداده است اگر خسارتی هم به وجود آید،مسئول جبران آنها می باشد.البته گروهی از استادان حقوق [6] مسئولیت فروشنده را در این باره قراردادی نشمرده اند و او را به استناد قاعده تسبیب[7] مسئول دانسته اند.

[1] ر.ک،کیایی،عبدالله،همان منبع،ص48،به نقل ازعلامه بحرانی،از محقق اردبیلی در شرح الارشاد چنان نقل کرده است و ظاهراً مورد پسند خود وی نیز واقع شده است.حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره،ج19،چاپ دوم،دارالاضواء بیروت،لبنان،1405ه.ق،ص152

[2] اذن کان البایع ملتزماً بتسلیم المبیع الی المشتری،فان هذا الالتزام فرع عن التزامه بنقل الملکیه المبیع،به نقل ازالسنهوری،،عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،العقودالتی تقع علی الملکیه(البیع والمقایضه)، ،جلد اول ،داراحیاء،التراث العربی،بیروت ، 1378ه.ق،1958م،1336ش، شماره291،ص556و558

[3]ر.ک، السنهوری،عبدالرزاق،الوسیط فی شرح قانون المدنی،جلد چهارم، همان،  ص556 در همین ارتباط ماده 206 قانون مدنی مصر مقرر می دارد :«التزام به انتقال حق عینی(حق مالکیت)متضمن التزام به تسلیم شی …است».

[4] ر.ک،امامی ،سید حسن،همان منبع،ص499

[5] ر.ک،کاتوزیان ،ناصر،همان منبع،ص167؛برای دیدن نظر مخالف ر.ک:امامی،سید حسن،همان منبع،ص362

[6] ر.ک،کاتوزیان،ناصر،همان منبع،شماره115،ص168

[7] مواد 331،332 قانون مدنی وماده1 قانون مسئولیت مدنی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.