مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

اعمال مادی معاون و مباشر متفاوتند و تفاوت موضوع مورد دعوی ، اجازه محاکمه مجدد را میدهد . اگر در دعوی اول ، دلایل ، برای اثبات معاونت وجود نداشته باشد ، هیچ مانعی ندارد که دلایل ، برای شرکت در جرم مطرح گردد . بنابراین در صورت محکومیت شخص با عنوان معاون جرم ، عمل مورد تعقیب در محاکمه بعدی ، مباشرت است که متمایز از اولی می باشد . ممکن است ایراد شود که نمیتوان تصور مباشر و معاون جرم را همزمان نسبت به یک عمل مجرمانه داشت و وقتی حکم نسبت به معاونت قطعی گشت چون پذیرش دعوی مباشرت ، به معنی نادرست بودن حکم اول است و معنی این سخن ، مقابله با اعتبار امر مختومی باشد لذا برای پرهیز از این امر ، باید دعوی دوم ( مباشرت ) را مشمول اعتبار مذکور دانست و آنرا رد نمود . همین استدلال را در مورد محکومیت مباشر اول نیز می توان مطرح کرد زیرا پذیرش دعوی معاونت دوم ، به دلیل تنافی با دعوی اول ، مغایر امر مختوم حاصل آمده از دعوی اول می باشد . این استدلال در قسمت محکومیت شخص در دعوی اول ، صحیح به نظر می رسد اما در مورد برائت شخص در دعوی اول ( به عنوان معاونت ) و قابلیت پذیرش دعوی دوم ( به عنوان مباشرت ) ، قابل طرح نیست یا صورت عکس آنکه برائت از مباشرت ، به معنی فقدان دخالت در حدود معاونت نخواهد بود . بنابراین در صورت برائت شخص ، میتوان او را با عنوان شخص دیگری مانند معاونت یا مباشرت تعقیب نمود. در عین حال می توان انتقادی بر این استدلال وارد نمود  ، با این بیان که در حالت محکومیت شخص به عنوان معاونت در جرم ، نمیتوان او را به اتهام مباشرت محکوم نمود در حالیکه در حالت برائت ، می توان چنین دعوایی را مطرح کرد و این امر با اصل برائت سازگاری ندارد . زیرا شخص محکوم شده ، در مقایسه با شخص تبرئه شده ، مستحق برخورد بیشتر است در حالیکه مطابق استدلال مذکور وضعیت کاملا برعکس می باشد . این انتقاد صحیح نیست زیرا جایگاه اصل برائت در این استدلال ، به درستی ترسیم نشده است و اساسا نوبت به آن نمی رسد . در حالت محکومیت شخص به عنوان جرم ، چون حکم ، قطعی و واجد اعتبار امر مختوم است لذا پذیرش دعوی مباشرت جرم در تعارض ذاتی با آن است ولی برائت شخص در جرم معاونت ، به معنی فقدان دخالت او با عنوان مباشرت نیست .

متن کامل :

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم