• بهبود تعهدات فرد نسبت به سازمان با تصمیم گیری برای فرصت های شخصی و طرحهای شغلی
 • انگیزش کارکنان با ارضای نیازهایشان و شناسایی و حمایت از آنها
 • قدرت بخشیدن به ارتباطات و رابطه سرپرستان و زیردستان (میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۸).
 • ۲-۲-۱۳ کاربردهای ارزیابی عملکرد
  از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می آید می توان در موارد زیر استفاده نمود (سعادت، ۱۳۸۰، ۲۱۵).

  1. برنامه ریزی نیروی انسانی

  یکی از منابع تامین نیروی انسانی مورد نیاز، نیروهای موجود در سازمان است. برای استفاده صحیح از این منبع، ضروری است که کیفیت، قابلیت ارتقا و توانایی های بالقوه نیروهای شاغل در سازمان شناخته شود و اطلاعات لازم درباره آنها جمع آوری گردد. در صورت طراحی درست، اطلاعاتی که بوسیله سیستم ارزیابی به دست می آید می تواند به طور دقیق و صحیح، نقاط ضعف و قوت نیروهای درو سازمان را آشکار سازد.

  1. کارمند یابی و انتخاب

  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان فعلی سازمان می تواند در پیش بینی عملکرد آتی کسانی که می خواهیم انتخاب و استخدام نماییم، مفید واقع شود.

  1. تعیین روایی آزمون های استخدامی

  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان، شاخص و مقیاس سودمندی برای تعیین اعتبار و روایی آزمونهای استخدامی است و به مسئولان سازمان و طراحان این نوع آزمونها کمک می کند تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در آنها به عمل آورند.

  1. آموزش و تربیت کارکنان

  نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان، اولا در تعیین نیازهای آموزشی سازمان و ثانیاً در تعیین نوع مهارتهای بخصوصی که بیشتر مورد نیاز است، نقش مهمی دارد.

  مطلب دیگر :
  فایل دانشگاهی - بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در ...

  1. تعیین مسیر شغلی

  عملکرد کارمند در شغلش نشان دهنده توانایی های بالفعل و بالقوه و همچنین نقاط ضعف اوست. در نتیجه با ارزیابی فرد و کسب اطلاعاتی در این زمینه می توان مسیر شغلی فرد را در سازمان ترسیم کرد.

  1. تعیین حقوق و مزایا

  یکی از عوامل بسیار موثر در افزایش پرداخت، اطلاعاتی است که از ارزیابی چگونگی عملکرد فرد به دست آمده است. بنابراین برای تشویق به عملکرد خوب و موثر، سازمان باید سیستمی منصفانه برای ارزیابی عملکرد طراحی کند و با اجرای صحیح آن، به کارکنان برجسته و قوی پاداش دهد.

  1. شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان

  نتایج ارزیابی عملکرد می تواند کسانی را که نامزد ترفیعات آتی باشند شناسایی کند.
  سینگر نیز کاربردهای متفاوت ارزیابی عملکرد را مطابق شکل (۲-۲)بیان می کند:
  ترفیعات و انتقال
  حقوق و پاداش
  اخراج و انفصال
  اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد
  نیازهای آموزشی
  بازخور و ارتباطات
  رعایت مصوبات قانونی
  شکل(۲-۲)- کاربردهای ارزیابی عملکرد(عباسپور، عباس، مدیریت منابع انسانی، ص ۲۱۷)
  ۲-۲-۱۴ فرایند ارزیابی عملکرد

  دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.