• تفاوت میانگین نمونه از لحاظ تاثیر محتوی بر بهبود عملکرد کارکنان، با میانگین جامعه معنادار نیست
 • تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی جنبه کاربردی دارد یا نه، با میانگین جامعه معنادار است
 • تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی باعث بهبود ارتباطات می شود، با میانگین جامعه معنادار است
 • تفاوت میانگین گروه نمونه از این لحاظ که محتوی متناسب با وظایف عمومی کارکنان است، با میانگین جامعه معنادار نیست
 • به طور کلی تفاوت میانگین مشاهده شده، از این لحاظ که محتوای آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت با نیازهای عملی کارکنان در محیط کار تناسب دارد یا نه، با مانیگین فرضی جامعه معنادار نیست.

  • بین سن و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها از لحاظ کاربردی بودن محتوی، بهبود ارتباطات، همبستگی معنی داری وجود ندارد.
  • بین سن و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزش دوره ها از حلاظ تاثیر محتوی بر بهبود عملکرد و متناسب بودن محتوی با وظایف عمومی کارکنان، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

  به طور کلی بین سن و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

  • بین سابقه کار و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها از لحاظ کاربردی بودن محتوی، تاثیر آن بر بهبود عملکرد و ارتباطات و متناسب بودن محتوی با وظایف عمومی کارکنان، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره تناسب محتوای آموزشی دوره های ضمن خدمت با وظایف عمومی کارکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد
  مطلب دیگر :
  تحقيق دانشگاهی - بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه ...

  به طور کلی بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره محتوای آموزشی دوره ها، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  • بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره تاثیر محتوای آموزشی دوره ها بر بهبود عملکرد کارکنان، تفاوت معناداری وجود ندارد
  • بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره کاربردی بودن محتوی، تفاوت معنی داری وجود دارد
  • بین سطح تحصیلات و نظرات کارکنان درباره تاثیر محتوای آموزشی بر بهبود ارتباطات کارکنان، تفاوت معنی داری وجود دارد.

  پژوهش۴
  عنوان تحقیق:« بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در افزایش بهره وری کارکنان دانشگاه تهران از چهار بعد انگیزش، بهبود سبک انجام کار، تعهد سازمان و استفاده بهینه از منابع سازمان »
  محقق: رضا خدایی محمودی،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
  استاد راهنما: دکتر محمد سعید تسلیمی
  استاد مشاور: دکتر علی اکبر فرهنگی
  تاریخ تحقیق: سال تحصیلی ۱۳۸۱
  فرضیه های تحقیق:
  الف- فرضیه اهم: آموزش ضمن خدمت با افزایش بهره وری کارکنان رابطه معنا داری دارد
  ب- فرضیات فرعی:

  1. آموزش ضمن خدمت با استفاده بهینه کارکنان از منابع سازمان رابطه معنی داری دارد
  2. آموزش ضمن خدمت با افزایش تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری دارد
  3. آموزش ضمن خدمت با بهبود سبک انجام کار کارکنان رابطه معنی داری دارد
  4. آموزش ضمن خدمت با افزایش انگیزه کارکنان رابطه معنی داری دارد

  نتیجه گیری:
  آموزش ضمن خدمت با استفاده بهینه کارکنان از منابع سازمان رابطه مستقیم دارد
  آموزش ضمن خدمت با افزایش تعهد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم دارد
  آموزش ضمن خدمت با بهبود سبک انجام کار کارکنان رابطه مستقیم دارد
  آموزش ضمن خدمت با افزایش انگیزه کارکنان رابطه مستقیم دارد
  پژوهش ۵
  عنوان تحقیق«بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود و ارتباطات سازمانی کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ماهشهر»
  محقق:حسین نامدار، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

  مطلب دیگر :
  فایل مدیریت:پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه