پژوهش ۸
عنوان تحقیق: “ارزشیابی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغل کارکنان بیمه ایران در سال ۱۳۸۲ “
محقق: رضایی، اکبر،دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ تحقیق: ۱۳۸۲
فرضیه ها:
فرضیه اول: دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد علاقه بیشتر در کارکنان نسبت به مشاغل خود می شود.
فرضیه دوم: دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش توان بازده کاری کارکنان شده است.
فرضیه سوم: دوره های آموزش ضمن خدمت موجبات تامین دانش مهارت های شغلی کارکنان بیمه ایران را فراهم آورده است.
فرضیه چهارم: دوره های آموزش ضمن خدمت در تسهیل انجام کارها و وظایف پیچیده و دشوار کارکنان در زمینه های مورد نظر موثر بوده است.
فرضیه پنج: دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان نسبت به شرکت بیمه ایران و اهداف آن موثر بوده است.
فرضیه ششم: دوره های آموزش ضمن خدمت موجبات قضاوت و تصمیم گیری صحیح کارکنان در انجام کارها و وظایفشان را فراهم آورده است.
فرضیه هشتم: دوره های آموزش ضمن خدمت در میزان ابتکار و خلاقیت کارکنان در انجام وظایف محوله موثر بوده است.
فرضیه نهم: دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت برای انجام کارها و فعالیت های شرکت موثر بوده است.
فرضیه دهم: دوره های آموزش ضمن خدمت موجبات توانایی و به کارگیری مناسب منابع و روش های کارا را برای کارکنان فراهم کرده است.
نتیجه گیری:
– دوره آموزشی موجب علاقه بیشتر نسبت به مشاغل شده اند.
– از دیدگاه سرپرستان دوره های مذکور در افزایش توان بازده کاری موثر بوده اند ولی کارمندان به تاثیر این دوره ها در افزایش توان بازده کاری اعتقاد ندارند.
– دوره های مذکور موجب افزایش دانش، مهارت و تسهیل انجام کارهای پیچیده و دشوار از دیدگاه کارکنان و سرپرستان شده اند.
پژوهش ۹
عنوان تحقیق: “ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت وزارت معادن و فلزات بر عملکرد کارکنان”
محقق: رضازاده گلی، حمید، دانشکده علوم تربیتی شاخه علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
استاد راهنما: دکتر علی تقی پورظهیر
استاد مشاور: دکتر محمد کاظم سلیمی زاده
تاریخ تحقیق: ۱۳۷۳
فرضیه ها:

مطلب دیگر :
پایان نامه جدید :سنجش راهکارهایی استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران -پایان نامه کارشناسی ارشد- دانلود متن کامل

  • دوره های آموزش ضمن خدمت با نیازسنجی آموزشی از مشاغل رابطه معنی داری دارد
  • دوره های آموزش ضمن خدمت با افزایش نظم و انضباط کاری رابطه معنی داری دارد
  • دوره های آموزش ضمن خدمت با افزایش با کاهش ضایعات در ابزار و وسایل و دستگاه ها رابطه معنی دارد.

نتیجه گیری :
به این نتیجه دست یافتند که اگر دوره های مذکور بر اساس نیازسنجی از مشاغل طراحی شود موجب علاقمندی افراد می شود. همچنین دوره های مذکور موجب افزایش نظم و انضباط کاری، کاهش ضایعات در ابزار و وسایل و دستگاه ها شده اند و دوره های مذکور در مجموع اثربخش بوده‌اند.
پژوهش ۱۰
عنوانبررسی ضرورت آموزش ضمن خدمت کتابداران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران
نام دانشجواردلان، رضا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
استاد راهنماحریری، مهرانگیز
سال اخذ مدرک۱۳۷۳
فرضیه ها:
کتابدارانی که تجربه طولانی تری در کتابخانه ها دارند، نیاز به آموزش ضمن خدمت را بیشتر از سایر کتابداران احساس می کنند.
با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات، نوع نیاز آموزشی کتابداران بیشتر مبتنی بر این تکنولوژی است.
نتیجه گیری:
نتایج پژوهش که به روش توصیفی تنظیم شده است حاکی از آن است که شکل دهی دوره های آموزشی برای کتابداران در تمام سطوح خصوصاً کتابداران حرفه ای که سابقه بیشتری در کتابخانه ها دارند،ضروری است. آموزش ضمن خدمت، آموزش رسمی دانشگاهی و آموزش مستمر به ترتیب ربته های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. از میان موضوعات مختلف، تکنولوژی اطلاعات از سوی ۸۰% از کتابداران مهمترین موضوع و تهیه و سفارشات ۶۰% ، خدمات مرجع ۶۰% ، نمایه سازی و چکیده نویسی۵/۵۷% و سازماندهی مواد ۵۵% به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفته اند. ۲/۶۹ ذرصد از کتابداران معتقدند که آموزش ضمن خدمت بهتر است به صورت کارگاه آموزشی ودر دوره های کوتاه مدت برگزار شود. مدیران کتابخانه ها در این پژوهش مهمترین عامل راه اندازی این دوره ها معرفی شده اند و کتابخانه ملی مسئول اجرا و برگزاری دوره ها می باشد. همکاری سه جانبه مدیران، گروه های کتابداری و کتابخانه ملی در این زمینه بسیار سودمند است. نتایج نشان می دهد که آموزش مستمر در کشور ما چندان شناخته شده نیست و آموزشهای پراکنده دربرگیرنده نیازهای واقعی کتابداران نبوده است. نبود برنامه های استاندارد آموزش ضمن خدمت و مستمر برای کتابداران به این معنی است که آموزشهای رسمی دانشگاهی در بعضی موارد تا آموزش کتابداران بوده است. بنابراین رفع نقایص سیستم آموزش کتابداری ایران باید در اولویت قرار گیرد و آموزش ضمن خدمت باید متوجه نیازهای واقعی کتابداران باشد.
۲-۴-۲- پژوهش های خارج از کشور

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد :راهکارهایی استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران-رشته مدیریت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است