P= نسبت موفقیت در جامعه (برای حداکثر نمودن حجم نمونه ۵۰ p=q=)
همچنین روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری،طبقه بندی جهت دار می باشد.
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۸ سوال است. سوالات پرسشنامه از نوع بسته بوده و از مقیاس لیکرت استفاده شده است، که شامل پنج گزینه کاملا مخالفم، مخالفم، تاحدی موافقم، موافقم ، کاملا موافقم می باشد. نحوه امتیاز دهی گزینه ها از بسیار کم (۱)،تا بسیار زیاد (۵) می باشد. لازم به توضیح است که این پرسشنامه محقق ساز بوده و از فرضیات تحقیق ساخته شده و عوامل مورد پرسش همان مولفه های متغیر وابسته هستند که با تعابیر و رویکردهای دیگر و یا صراحتاً مورد پرسش قرار گرفته اند.
از دیگر روش های جمع آوری اطلاعات در این تحقیق برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق، کتابها، مقالات و سایت های فارسی و لاتین مرتبط با موضوع استفاده شده است.
در این تحقیق از یک پرسشنامه حاوی ۲۸ سوال استفاده می شود و نظرات کارکنان درباره نقش آموزش بر عملکرد سنجیده می شود.

  • اعتماد پرسشنامه(پایایی)[۹۸]

پایایی ابزار که از آن به دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ۱۵۵).
در این تحقیق به منظور سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی ابزار اندازه گیری، از جمله پرسشنامه با آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیرمجموعه سوالهای پرسشنامه(یا زیر آزمون ) واریانس کل را محاسبه کرد و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آنها را محاسبه نمود:
J: تعداد زیر مجموعه سوال های پرسش نامه یا آزمون
: واریانس زیر آزمون j ام
: واریانس کل آزمون (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ۱۶۹)
پس از سنجش پایایی پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ۹۷/۰ بدست آمد و بیانگر آن است که ابزار مورد استفاده محقق از پایایی بالایی برخوردار می باشد.
ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم‌افزار SPSS ، ۹۷/۰ می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار می‌باشد، بدین‌معنی که پاسخ‌های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه به ‌خاطر اثر متغیری می‌باشد که مورد آزمون قرار گرفته است. زیرا اولاً آنچه را که محقق در نظر داشته است دقیقاً سنجیده است و ثانیاً برداشت ذهنی تمام پاسخگویان از آن یکی بوده است.
روایی یا اعتبار[۹۹]
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ۱۵۵)
موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد(خاکی، ۱۳۸۸، ۲۴۴).
در تهیه پرسشنامه تحقیق، از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی موجود و نیز الهام از پرسشنامه‌ها و سوالهایی که به نوعی شباهتی به موضوع دارند استفاده شد و برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار چندین تن از اساتید دانشگاه و صاحب نظران قرار گرفت و از آنها خواسته شد در خصوص سنجش متغیرهای مورد بررسی توسط سوالات مندرج در پرسشنامه، اظهار نظر کنند. اصطلاحاتی که توسط این صاحب نظران و اساتید محترم راهنما و مشاور پیشنهاد شد، در تنظیم پرسشنامه نهایی لحاظ شده و روایی پرسشنامه تایید گردید.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود(دلاور، ۱۳۸۵، ۱۳۷).
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.

مطلب دیگر :
مقاله - بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و ...

  • آمار توصیفی

به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود. توصیف یکایک داده های مورد مشاهده از طریق بیان ارقام نسبی، توان ها، توزیع های فراوانی، میانگین ها و اندازه های پراکندگی و همچنین توصیف همبستگی بین چندین مشخصه از طریق همبستگی خطی و جداول توافقی از جمله توانمندی های آمار توصیفی است(خاکی، ۱۳۸۸، ۲۸۵)
در این پژوهش ابتدا داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد) خلاصه و طبقه بندی می شود.

  • آمار استنباطی

در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد.
پژوهشگر بوسیله داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد. هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد(ساده، ۱۳۷۵، ۲۸۷).
جهت تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنف، دو جمله ای، من – ویتنی و فریدمن استفاده شده است. آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق بکار گرفته شد که با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیرها آزمون های ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت.
از آزمون دوجمله ای که یکی از آزمونهای ناپارامتریک می باشد؛ برای آزمون فرضیه های تحقیق و از آزمون من – ویتنی که معادل آزمون T نمونه های مستقل در آزمونهای پارامتریک است جهت مقایسه نظرات دو گروه کارشناسان و مدیران استفاده شده است. در نهایت نیز آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه های عملکرد به تفکیک مدیران و کارشناسان بکارگرفته شد.
مقدمه:
در این فصل، داده های حاصل از پرسشنامه های تحقیق سازماندهی، تلخیص و ارائه می شود تا بتوان با بهره گرفتن از آنها به تایید یا رد فرضیات اقدام نمود. هدف از این فصل، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده و انجام آزمون فرضیات در چارچوب فرایند و روش تحقیق تدوین شده در فصل سوم است. از این رو، ابتدا برای شناخت بیشتر نمونه های آماری، ویژگیهای جمعیت شناختی آنها با بهره گرفتن از جداول در قالب جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه کاری تشریح می شود، سپس داده های اختصاصی که حاصل بخش «پرسش های تحقیق» پرسشنامه است بررسی می گردد و در نهایت نیز از آزمون دوجمله ای، من – ویتنی و فریدمن برای آزمودن فرضیات تحقیق استفاده می گردد.
۴-۱آمار توصیفی:
۴-۱-۱ بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

مطلب دیگر :
فایل - تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری ...

مرد
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir