بررسی نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

پایان نامه ارشد :

 

 پرسش های اصلی تحقیق

در راستای بررسی فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هایی را که از قِبَل این موضوع به ذهن خطور می‌کند به عنوان پرسش اصلی و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :

1- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکانپذیر است؟

2- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟

3- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟

 

د) فرضیات تحقیق

با توجه به تعریف مسأله و بیان سؤالات تحقیق، فرضیات زیر ارائه می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد :

1- مطابق ماده 39 قانون ثبت متعهدٌله «طلبکار» نمی تواند در فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت هم تقاضای فروش نماید و هم وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.

2- صدور اجرائیه فروش وثیقه از طریق ثبت به طرفیت شخص صاحب حق کافی می باشد و ابلاغ آن به مدیون صرفاً جهت اطلاع است.

3- در فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت اقامتگاهی که در سند رسمی مورد وثیقه اعلام گردیده به عنوان اقامتگاه وثیقه گذار باشد هر چند آن اقامتگاه تغییر کرده باشد در حالی که در فروش وثیقه از طریق مزایده اجرای احکام دادگستری محل اقامتی که محکومٌ له معرفی می نماید مورد توجه باشد.

 

هـ) روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تحقیق در این رساله روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از متون حقوقی و فقهی به مراجع مختلفی از جمله کتاب‌شناسی‌ها، فهرست‌های نگارش یافته در کتب و مقالات حقوقی و کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق مراجعه شد که در جهت جمع‌آوری مطلب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با استفاده از روش توصیفی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیز اثبات یا رّد فرضیه‌ها پرداختیم. به طور خلاصه می‌توان چنین بیان کرد که روش پژوهش در این رساله صرفاً مطالعات کتابخانه‌ای بوده و نظرات نهائی از تجزیه و تحلیل‌ کتب فقهی، حقوقی و آرای قضائی ایران که مرتبط با موضوع این تحقیق بوده استخراج گردیده است.

این پژوهش در دو بخش که هر یک از بخش ها شامل چند فصل و مبحث می‌باشد، تنظیم گردیده است. بخش اول مربوط است به کلیات که در دو فصل و هر فصل متشکل از دو مبحث می­باشد. فصل اول به بیان مفاهیم، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن و معاملات وثیقه ای         پرداخته و در فصل دوم به بررسی رابطه حقوقی طرفین مال مورد وثیقه از منظر حقوق و تکالیف طرفین در این خصوص می پردازیم.

بخش دوم شامل دو فصل که فصل اول آن مشتمل بر هفت مبحث و فصل دوم این بخش دایر بر سه مبحث می باشد. مباحثی که در فصل اول با عنوان ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه      مورد بررسی قرار می گیرد حکایت از مواردی از قبیل: مفهوم سند و انواع آن، مفهوم اجراء و اجرائیه، مراجع صدوراجرائیه ثبتی، تشکیلات اجرایی ثبت، شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن، ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه و طواری اجرایی در فروش وثیقه  دارند.

فصل دوم نیز مسائل مربوط به فروش مال مورد وثیقه را بررسی می نماید که سه مباحث متشکله آن عبارتند از: شروط مربوط به فروش وثیقه، مفهوم و ماهیت مزایده و حراج و بایسته های مزایده به می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :

1- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا